Navi

Navi Web, status mars 2014

Informasjon til skolene om status for arbeidet med Nav Web ved utgangen av mars 2014.

1. Vi er i rute

I grove trekk følger prosjektet planen som er lagt. Vi har seks personer som jobber med utredning, spesifikasjoner, utvikling og testing.

2. Kontakt med skoler

Det er styringsgruppa som er vår nærmeste kontakt i utviklingsarbeidet. Vi har hatt mange møter for å gjøre avklaringer og ta valg. Dette har fungert veldig bra. Vi har også hatt kontakt med andre personer på skoler når det har vært spesielle avklaringer.

3. Navi Web og WisWeb

Som mange vet, utvikles Navi Web som en samling moduler inne i webløsningen WisWeb. En vesentlig del av utviklingen er å få på plass helt ny plattform for WisWeb. Dette er arbeid som uansett måtte hvert gjort i en separat løsning for Navi Web. Fordelen med å bygge Navi Web inne i WisWeb er at en får et mer robust og fleksibel løsning som vil få mange flere muligeter enn en selvstendig løsning for folkehøgskolene ville ha fått.

4. Pålogging

Systemet for pålogging er klart til bruk.

Det er utviklet en egen påloggingstjeneste som synkroniseres med Navi Web. Her ligger funksjoner som krav til passord, mulighet for å endre passord og løsning ved glemt passord. Dette kan settes opp på hver organisasjon.

Det gjenstår å ferdigstille støtte for tonivå pålogging med kode på sms.

5. Menystyring og tilgangsstyring

Menystyringen er under testing.

Menystyringen gjør at en kan bestemme hva som skal ligge på menyen for hver enkelt bruker eller gruppe av brukere. Det er også laget en mulighet for at ulike brukere kan ha ulike utgaver av et skjema dersom det skulle være behov for det.

Tilgangssystemet er ferdig.

I gamle Navi har det ikke vært tilgangsstyring. I Navi Web kan en styre detaljert hvem som skal ha lov til å gjøre hva i systemet. Tilgangen bestemmes på gruppe av brukere eller helt ned på spesifikk bruker og styrer tilgangen på hver enkelt modul og område. En kan bestemme rett til å se, redigere, lage ny, slette o.l.

6. Tilgjengelighet

Navi Web fungerer i alle moderne nettlesere. Det betyr at det også fungerer på nettbrett.

Det arbeides med egne versjoner av systemet som er tilpasset mindre skjermer og berøring. Dette vil komme mer på plass etter at vi har fått hovedversjonen i drift på skolene.

7. Funksjonalitet

Mesteparten av planlagt funksjonalitet er på plass:

 1. Ulike visninger:
  1. Velger skjema vertikalt: Liste til venstre og skjema til høyre
  2. Oversikt med hopp til skjema: Tabell med valgte kolonner. Klikk for å gå til detaljer
  3. Velger/skjema horisontalt: Tabell øverst og skjema under
 2. Vise/redigere: En kan bytte mellom skjemavisninger som er tilpasset visning eller redigering
 3. Fleroppgave: En kan ha flere moduler oppe samtidig i faner.
 4. Vertikale "faner" på skjema: Seksjonene er lagt under hverandre og en kan enkelt rulle gjennom skjemaet. Aktiv seksjon markeres i seksjonsmenyen og en kan klikke i menyen for å gå til seksjon.
 5. Mulighet for å tilpasse hvilke seksjoner i et skjema som skal vises og hvilken rekkefølge de har
 6. Filter: En kan sette opp sine egne filter og lagre disse for rask tilgang siden. Filter styrer også sortering.
 7. Oversikt: Alle moduler har mulighet for å vise poster i en tabelloversikt. Slike oversikter har mange muligheter:
  1. Styre kolonner som skal vises, kolonnebredder, rekkefølge
  2. Enkelt å sette filter ut i fra en bestemt verdi i oversikten
  3. Redigering: Mulig å redigere direkte i oversikten og lagre alt samlet
  4. Gruppering: I oversikten kan en gruppere på kolonner
  5. Utskrift: Det er mulig å skrive ut en oversikt. Siden oversikten kan tilpasses helt fritt vil dette langt på vei dekke behovet for tilpassede rapporter.
 8. Endringslogg: Alle endringer logges i systemet og en kan gå tilbake til tidligere versjoner av en bestemt post
 9. Rapporter: System for å velge rapport, gjøre utvalg og vise rapporten i pdf inne i systemet.
 10. Utskrifter: Fra skjema er det enkelt å ta ut en utskrift av det en ser på skjermen, tilpasset skriver
 11. Egen pdf-viser: Det er bygget inn en egen pdf-viser i systemet som gjør at en ikke trenger å ha noe installert utover normal nettleser samt at det vil fungere likt på alle plattformer og nettlesere.
 12. Vise Office-dokumenter: Det er bygget inn i løsningen en direkte visning av Officedokumenter uten at en har noe annet på maskinen enn en nettleser
 13. Varslinger: Systemet varsler brukeren når det er nødvendig.

8. Design

Designprosjektet ble avsluttet i mars og vi har i samarbeid med et eksternt designfirma fått laget overordnet design for løsningen. Vi ønsket å ha mest mulig funksjonalitet på plass før vi tok designrunden.

Arbeidet med å legge design inn i løsningen starter i mai.

9. Navi-modulene

Alle Navi-modulene er gjennomgått med styringsgruppe og noen andre personer og en har kommet fram til de endringer som er ønskelige. Alle skjema skal være på plass i løsningen i løpet av april.

10. Import fra gamle Navi

Det aller meste av import fra gammel Navi til Navi Web er ferdig. Følgende gjenstår:

 • Import av fraværsdata
 • Import av bilder/dokumenter (avventer ny eksport fra Navi)

11. Rapporter og utskrifter

Vi har gjennomgått gamle Navi og laget aktuelle rapporter og utskrifter i Navi Web. Men her vil det bli en runde med styringsgruppa for å forbedre og supplere.

12. Servere

Her ligger vi etter planen. Vi hadde planlagt å få på plass serverløsning i mars, men det har vi ikke lyktes med. Det har vært flere valg enn antatt for å få dette på plass.

Planen nå er å få dette på plass i løpet av april.

13. Testing for skoler

Vi har kunnet slippe inn skoler for å teste løsningen tidligere, men vi har kommet til at vi bør få på plass designet først. Vi ønsker også å kjøre det i endelig serverløsning. Vi planlegger at skolene kan få tilgang til systemet i løpet av mai. Da vil en også kunne prøve import av data fra gamle Navi.

12. Presentasjoner

Det er lagt opp til tre presentasjoner før sommeren. Dette er ikke kurs, men heller tidlige presentasjoner av systemet for å få tilbakemeldinger fra skolene. Det er satt opp følgende tre samlinger:

 1. Torsdag 24. april 2014: Viken fhs
 2. Tirsdag 27. mai 2014: Sunnmøre fhs
 3. Tirsdag 3. juni 2014: Namdals fhs

Det blir sendt ut invitasjoner til skoler i nærheten for de to første samlingene. Den tredje samlingen blir for de som er tilstede på IKV-samlingen på Namdals fhs.

13. Kurs og utrulling

Planen er som før at skolene skal kunne ta i bruk systemet i løpet av høsten. Skolene vil kunne gå over når de selv velger og når de føler at den nye løsningen er ferdig nok for dem. I den forbindelse jobbes det med regionale kurs i september til november. Vi kommer tilbake med mer detaljer om dette.

 

Prosjektgruppen for Navi Web