Registrering

Rekkefølge for registrering

For nye brukere anbefaler vi følgende rekkefølge for registrering av data:

  1. Registrer først personale med initialer, og opprett klasser/grupper med kontaktlærere.
  2. Legg deretter inn elever og faglærere, og knytt hver enkelt elev til sin kontaktlærer.

Ny Slett skole Ny / slett

Du oppretter ny ved å klikke på Ny-knappen med det blanke arket, og sletter med knappen med et rødt kryss på. Du finner disse to knappen like over de fleste listene på skjermen hvor en kan registrere data.