Fravær

Fravær føres som timer og/eller dager.

Regelverket

Retningslinjer for føring av vitnemål i grunnskolen:
http://www.udir.no/Vurdering/Vitnemal-og-kompetansebevis/Artikler_vitnemal/Foring-av-vitnemal-og-kompetansebevis-for-grunnskolen-2015/

Forskrift til Opplæringslova:
http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-010.html#3-41

Fraværsregistrering i Wis skole

Fra og med 2011/2012 skal vitnemålet vise fravær fra 8., 9. og 10. årstrinn. Det er laget egne felt for dette på elever i 10. årstrinn slik at man kan etterregistrere data.

Merk at feltene dager/timer for 8. og 9.trinn gjelder sum fravær som eleven har hatt i disse årstrinnene. Feltene for 10.trinnfraværet føres per termin.

Fratrekk føres per skoleår i antall hele dager, og blir fratrekt fraværet ved utskrift av vitnemål.

I karakterutskriften kommer fravær og permisjon spesifisert hver for seg.

K-reg

I K-reg kan man kun føre fravær for aktuell termin samt permisjon for hele skoleåret samlet.

For at en lærer skal få mulighet til å føre fravær i K-reg må han/hun være registrert som kontaktlærer for klassen i Wis skole.

 

Merknad