Vitnemål

Her er en brukerveiledning for føring av vitnemål for skoleåret 2010/2011 i Wis skole 

Retningslinjer

Utdanningsdirektoratet har laget reningslinjer for hvordan vitnemålet skal føres. Retningslinjene finner du her:

http://www.udir.no/Vurdering/Vitnemal-og-kompetansebevis/Artikler_vitnemal/Foring-av-vitnemal-og-kompetansebevis-for-grunnskolen-2015/

Å ha et dataverktøy for føring av vitnemål gjør jobben enklere, men uten kjennskap til regelverket vil man ikke kunne føre vitnemålet korrekt. Vi anbefaler å studere retningslinjene nøye. 

Stort sett er årets vitnemål likt som i fjor, men det er noen ting som er viktig å få med seg. En ting er endringer når det gjelder valgfag. Les mer om rutiner rundt valgfag i Wis Skole: http://wis.no/0/0/35948-17077.html?SiteId=24

Fravær

Fravær føres i dager og enkelttimer. Dager skal inneholde alle dager hvor eleven har vært borte fra pliktig undervisning uansett årsak. I feltet Fratrekk føres antall dager som skal trekkes fra fraværet på vitnemålet. Se eget punkt for dette.

Hovedregelen i år er at fravær for 9. og 10. årstrinn skal vises på vitnemålet. Udir ga imidlertid mulighet til at skoler kunne starte med fraværsføring for ungdomstrinnet allerede i 2008-2009, og de skoler som benyttet denne anledningen kan velge å ta med fravær også for 8.årstrinn. Da setter man kryss i feltet "Ta med fravær fra og med 2008-09" ved utskrift av vitnemål.

På vitnemålet vil fraværet så spesifisert for 8., 9. og 10.årstrinn. Om man ikke velger å ta med fraværet fra og med 2008-09 så vil feltene for dager og timer på 8.trinn stå med striplet linje. For 10.trinnf

Her er en artikkel som tar for seg fraværsregistreringen i Wis skole:

http://www.wis.no/0/0/35948-12240.html?SiteId=24

Fratrekk

Forskriften til Opplæringslova §3-41 tar for seg føring av fravær på vitnemålet. Her står:

For inntil 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan eleven krevje at følgjande fråvær ikkje vert ført på vitnemålet:
a) dokumentert fråvær som skyldast helsegrunnar
b) innvilga permisjon etter opplæringslova § 2-11

For skoleåret 2009-2010 kunne man trekke fra inntil 14 dager.

Juridisk avdeling i Utdanningsdirektoratet slår fast at dette gjelder fratrekk for hele skoledager. Man har ikke anledning til å trekke fra enkelttimer.

I Wis skole føres fratrekk som sum dager for hele skoleåret. Dette gjøres i flippen Merknad under karakterskjermbildet.

Fritak

Noen ønsker av praktiske grunner å føre eksamenskarakterer for hånd etter at vitnemålet er skrevet ut. Vi har derfor lagt inn mulighet til å føre ? som eksamenskarakter, og da vil det være åpent felt i vitnemålet hvor man kan skrive karakteren.

Hvordan registrere fritak?
http://www.wis.no/999/149/185-4189.html

Elever som er fritatt for karakterer skal ha samme vitnemålet. Det finnes veldig mange varianter av individuell opplæring, og det gjør det umulig å lage en universal mal for dette. Vi prøver oss med følgende regler:
- hvis eleven ikke skal ha karakterer i hele tatt kan man sette eleven fritatt for karakterer (høyreklikk på eleven i skjermbildet hvor man fører karakterer, velg fritatt). Da vil ikke vitnemålet vise noen fag, men henviser til vedlegg som beskriver elevens opplæring.

Særskilt språkopplæring

Faget "Grunnleggende norsk for språklige minoriteter" skal ikke påføres vitnemålet som eget fag. I disse tilfellene skal det føres IV som karakter på det ordinære norskfaget, og påføres merknaden FAM41 med teksten "Språkoppl. " + fagkoden til det faget eleven har blitt undervist i. Jf punkt 6 i retningslinjene for vitnemål.

Vitnemålsark

Vitnemålsark kan bestilles på følgende nettside: http://bestilling.utdanningsdirektoratet.no. Vedleggene skal trykkes på samme arktype, og det er viktig å kalkulere inn dette ved bestilling av ark.

Målform

Noen elever ønsker vitnemål på annen målform enn skolens. Dette gjøres på følgende måte:
http://www.wis.no/999/149/185-4202.html

Vedlegg

Hvordan føre vedlegg til vitnemål?
http://www.wis.no/999/149/185-36690.html

Karakterer fra tidligere terminer

Hvordan få med Karakterer for Mat og helse på vitnemålet?
http://www.wis.no/999/149/185-4309.html

Elever som bytter skole, og dermed mangler karakter i fag som avsluttes på 9. årstrinn

Dette gjelder for eksempel:
• Elev som flytter mellom to skoler hvor fag (eks. MHE, KHV eller MUS) er avsuttet på forskjellig årstrinn på de to skolene.
• Norsk elev som har vært i utlandet i 9. kl og hvor fag (eks. MHE, KHV eller MUS) ble avsluttet det året.
• Utenlandsk elev som kommer til Norge ved starten av 10. årstrinn og som da ikke har hatt opplæring i fag som ble avsluttet på 9. årstrinn (eks. MHE, KHV eller MUS)
Fra Juridisk avdeling i Utdanningsdirektoratet har vi fått denne presiseringen:
Det henvises til forskrift til opplæringsloven
”§ 1-5 Særleg om fag- og timefordelinga i grunnskolen
For elevar som skifter skole gjeld den vedtekne timefordelinga for den skolen dei til kvar tid går på.”
Det skal føres blank karakter i karakterrubrikken for standpunkt og FAM01 - Fritatt for opplæring.

Individuell opplæringsplan

For elever med enkeltvedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1, herunder individuell opplæringsplan, gjelder bestemmelsene i forskrift til opplæringsloven § 3-20.
I grunnskolen velger foreldrene til eleven om eleven skal ha vurdering med karakter i det/de fagene som han/hun har spesialundervisning i, jf forskrift til opplæringsloven § 3-20:

"§ 3-20. Fritak frå vurdering med karakter for elevar med individuell opplæringsplan

Når ein elev i grunnskolen får opplæring etter individuell opplæringsplan, avgjer foreldra om eleven skal ha vurdering med eller utan karakter. I fag der det både gis skriftlege og munnlege karakter, kan foreldra også velje om eleven skal ha berre skriftleg eller munnleg karakter i faget. Dei som vel karakter i norsk skriftleg, kan velje karakter i den eine eller begge målformene. Valretten gjeld berre i fag som er omfatta av enkeltvedtaket om spesialundervisning der eleven får opplæring etter slik plan.

Skoleeigaren skal sørgje for at eleven og foreldra i grunnskolen får nødvendig rettleiing om kva val av vurdering utan og med karakter inneber for eleven.

Elevar i vidaregåande opplæring kan ikkje få fritak frå vurdering med karakter sjølv om dei har individuell opplæringsplan i eit fag."

Merk siste ledd med egne regler for vgo.

Dersom foreldrene har valgt vurdering med karakter og opplæringen avviker fra ordinær opplæring/kompetansemål i ett eller flere fag, slik at det ikke er grunnlag for å gi vurdering med karakter, skal det føres IV i karakterrubrikken på vitnemålet, jf vitnemålsskrivet pkt 5.1:

"5.1 Elever som ikke får standpunktkarakter med årsak i manglende
grunnlag for vurdering i fag
Dersom det ikke er grunnlag for vurdering i fag, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-3,
føres IV i rubrikken for standpunktkarakter. I merknadsfeltet føres FAM21 "Ikke
vurderingsgrunnlag". Halvårsvurdering fra tidligere terminer skal ikke påføres
Vitnemålet."

Lykke til med skoleavslutningen!

Underordnede dokumenter