Valgfag

Valgfag ble innført i skoleåret 2012-2013. Mer om valgfagsordningen finner du på http://www.udir.no/Lareplaner/Valgfag

I Wis Skole registreres valgfag og tilhørende karakterer der du fører karakterer. Egen kolonne for Valgfag, der man fører hvilket fag og karakter. Denne kolonnen gjelder valgfag for inneværende skoleår/termin.

Kopiere fag mellom terminer

Det er laget funksjon som kopierer valgfagene elevene hadde i forrige termin. Høyreklikk i kolonnen for valgfag, velg Kopier valgfag fra høst til vår (eller vår til høst).

Valgfag på vitnemål og eksport til VIGO

Fra og med skoleåret 2014-2015 skal valgfag føres på vitnemålet, og bli med i overføring av termin/standpunktkarakterer til VIGO. Utdrag fra retningslinjene for føring av vitnemål for grunnskolen:
Dersom eleven velger ulike valgfag skal det settes en standpunktkarakter for hvert fag. For elever som velger samme fag over flere år er det standpunktkarakteren som settes på det høyeste årstrinnet som skal føres på vitnemålet.

Retningslinjene for 2014-2015 finnes her: http://www.udir.no/Vurdering/Vitnemal-og-kompetansebevis/Artikler_vitnemal/Foring-av-vitnemal-og-kompetansebevis-for-grunnskolen-2015/

For at man skal få med valgfag/karakterene som ble ført på elevene når de gikk i 8. og 9. må dette legges inn i egne kolonner: Valgfag 8.trinn og Valgfag 9.trinn. Gjelder kun avgangselever (10.trinn). NB! DETTE MÅ GJØRES PÅ ALLE AVGANGSELEVER FØR EKSPORT TIL VIGO OG UTSKRIFT AV VITNEMÅL!

Kolonnene for valgfag 8. og 9.trinn vises ikke?

Kopiere valgfag/karakterer fra 8. og 9. trinn

For å slippe og registerere inn fag/karakterer som er ført tidligere år er det laget en kopieringsfunksjon som kopierer over disse dataene inn i de aktuelle feltene i inneværende skoleår/termin. I skjermbildet der du registerer karakterer kan du høyreklikke i tabellen og velge "Kopier valgfag fra 8. og 9. trinn". Dette kopierer inn valgfagene og karakterene i gjeldende klasse.

Rapporter som gjelder valgfag