Kopiere elever til ny skole

Når flere skoler ligger i samme database har man mulighet til å kopiere elever mellom skoler.

Under Skolen - klasser, fanen Elever, markerer man aktuelle elever for kopiering, høyreklikker og velger Kopiere elever til ny skole.
Markering skjer ved å sette tabellen i markeringsmodus (enten ved å høyreklikke i tabellen, eller å trykke F2 direkte), velg første eleven, hold inn Shift-knapp, klikk på siste eleven. Alternativt holde inn Ctrl-knapp og klikke på enkeltelever (dersom ikke hele klassen skal kopieres).

Wis skole kopier elev ny skole

Da får du opp en dialog hvor du velger skole, skoleår og klasse.

wis skole velg skole klasse

Det listes kun opp de skoleår og klasser som ligger inne på valgt skole.

Under Klasse har du mulighet til å velge f.eks. RBSK_Ny (hvor RBSK er kortnavnet på avsenderskolen, angitt under Skolen - Generelt), som betyr at det opprettes en ny klasse på den andre skolen, som elevene legges inn i. Da kan skolen som mottar elevene flytte elevene dit det er ønskelig, og eventuelt fjerne klassen etterpå. Alternativt velges klasse direkte.

Når du trykker OK skjer følgende.

Programmet traverserer gjennom alle valgte elever.
For hver elev:
- sjekker om vedkommende finnes på den nye skolen (basert på fødselsnummer). Om eleven finnes blir det IKKE opprettet ny, ellers kopieres eleven med all tilhørende info
- sjekker foresatte.
- - dersom aktuelt mobilnr eksisterer på foresatt på ny skole fra før brukes denne, hvis ikke opprettes ny foresatt
- sjekker om elev ligger inne på aktuelt skoleår, hvis ikke kobles elev til den nye klassen