Utdanningsdirektoratet    Innsamlingsportal

Grensesnitt SAS/Vigo - Fritekstfelt for WIS/Udir

I forbindelse med innsamling av data fra videregående friskoler, så har WIS/Udir fått inn fritekstfelt i $EL, $EK og $KL linjene.
Disse feltene har vært i bruk en stund, og SAS-leverandørene har i ulik grad støttet WIS/Udir sitt bruk av disse feltene.
Ingen av dataene i disse feltene går videre til Vigo. De brukes kun i forbindelse med tilskuddsberegning.

Grensesnitt SAS fra Vigo

 

De benyttes slik:
$EL.Fritekstfelt
  - "Voksenrett"/"Ungdomsrett"/"Ikkerett" vil markere hvilken rett eleven er tatt inn under. Gjelder skoler som har tilgang til å ta inn elever uten rett.
  - "Omvalg" - angir at eleven har tatt omvalg. Elever kan velge å ta fellesfag på nytt, dette må bestemmes før skoleåret begynner. Yrkesfaglig fordypning regnes i denne sammenhengen som et fellesfag på Yrkesfaglige utdanningsprogram. Programfag kan ikke tas på nytt.
  - "Utvidet tid deltid" - angir at eleven oppfyller vilkårene for å ta et trinn over to år som deltidselev begge årene.
  - "Utvidet tid heltid" - angir at det ligger til grunn enkeltvedtak om spesialundervisning der eleven får full opplæring i alle fag begge årene.

$EK.Fritekstfelt
  - "§12" - angir at eleven er tatt inn som §12a elev
  - "Særskilt" - angir at eleven er tatt inn på særskilt grunnlag (benyttes bare av Aglo)
  - "Årstimetall=nnn" - angir at heltidsandel skal beregnes opp mot nnn årstimer istede for årstimetallet som er angitt i kodeverket for programområdet. Mest aktuelt for steinerskoler og kristne friskoler.

$KL.Fritekstfelt
  - "Formalkompetansevurdert" - angir at eleven er formalkompetansevurdert i ett fag elevene har fått 1 eller IV i før og har blitt vurdert til å kunne ta faget på nytt. Eleven må også være markert som Ikkerettselev. Gjelder altså for skoler som kan ta inn ikkerettselever, og voksne søkere mellom 19 og 24 år uten rett til videregående opplæring.
  - "Ploget=Høst/Vår" - angir at eleven har tatt hele faget i Høst/vår-termin. Det blir da beregnet 2xelevtimetall i gitte terming og 0 i elevtimetall for den andre terminen, slik at skolen får utbetalt tilskudd når eleven faktisk har faget.
  - "Ikketilskudd" - om skolen tilbyr fag ut over fag- og timefordelingen, så skal de rapportere faget, men markere det med "Ikketilskudd"

Ingen av feltene er case sensitive, og om en må angi to ting i ett felt, så skill dataene med komma eller mellomrom.
Eksemplel:   $KL.Fritekstfelt: formalkompetansevurdert ploget=høst