Utskrift: 05.03.2024
Navi Sentralbase Utdanningsdirektoratet
[Logg inn]

1. Om skolen

Felt Type Beskrivelse
Skolenr Tekst (4) Det gamle dep.nummeret
Orgnr Tekst (9) Organisasjonsnummer, 9 siffer
Navn Tekst (50) Skolens offisielle navn
Adresse Tekst (200) Skolens adresse
Postnr Tekst (4) Skolens postnummer
Tlf Tekst (15) Skolens telefonnummer, fritt format
Fax Tekst (15) Skolens fax/nummer, fritt format
Epost Tekst (100) Skolens e/post adresse
Internettadresse Tekst (100) Skolens internettadresse
Rektor Tekst (50) Navn på rektor
Eier Tekst (50) Navn på organisasjonen som eier skolen
EierOrgnr Tekst (9) Organisasjonsnummer til skoleeier
Tilknytning Tekst (3) Hvilket info-kontor skolen er tilknyttet. Mulige verdier er: IF / IKF  
Kontonr Tekst (13) Skolens kontonummer på formen: 0000.00.00000

2. Fag på skoleår

Felt Type Beskrivelse
FagId Tekst (15) Generert fra Navi (Skolenummeret + "id" til faget) på formatet 0000-0
Fagkode Tekst (10) Skolens kode på faget
Navn Tekst (50) Navn på faget
FagtypeId Heltall Kode for fagtype:
1. Fordypningsfag (linjer)
2. Valgfag
3. Fellesfag
AntallTimer Heltall Antall årstimer faget har
Emnekode Tekst (4) Kode fra emneregisteret
Kapasitet Heltall Skolens angivelse av maks elevtall på faget
Opptak Tekst (1) Om det tas opp søkere på faget (J/N)

3. Langkurs på skoleår

Felt Type Beskrivelse
Kurskode Tekst (10) Skolens kode på kurset
Navn Tekst (50) Skolens navn på kurset
DatoStart Dato Kursets startdato på formen: åååå-mm-dd
DatoSlutt Dato Kursets sluttdato på formen: åååå-mm-dd
Dager Heltall Antall dager kurset varer
Kurstype Tekst (1) Ettårig eller halvårig. E/H.
Termin Tekst (1) V: Vår, H: Høst, B: Begge.

4. Elever / søkere på langkurs

Felt Type Beskrivelse
Foedselsdato Dato Elevens fødselsdato. Format: åååå-mm-dd
Personnr Tekst (5) Elevens personnummer. Formen: 00000. Kan være blankt.
Etternavn Tekst (30) Elevens etternavn
Fornavn Tekst (30) Elevens fornavn
Kjoenn Tekst (1) Elevens kjønn: M/K
DatoStartAvvik Dato Hvis elevens startdato avviker fra kursets stardato. Format: åååå-mm-dd
DatoSluttAvvik Dato Hvis elevens sluttdato avviker fra kursets sluttdato. Format: åååå-mm-dd
Heltid Tekst (1) Om eleven har heltids studium (J/N)
Uketimetall Heltall Snitt uketimetall (avrundet)
FravaerDager Heltall Antall fraværsdager som er registrert på eleven.
FravaerTimer Heltall Antall fraværstimer som er registrert på eleven.
FravaerProsent Heltall Oppgitt fraværsprosent på eleven fra skolen
Internat Tekst (1) Om eleven bor på Internat (J/N)
Dobbelttellende Tekst(1) Om eleven er i særlig målgruppe (J/N)
StatborgerskapKode Tekst (3) Landkode på statsborgerskap på format 000
HjemfylkeKode Tekst (2) Fylkenummer der eleven er bostedsregistrert. Blank for utenlandske elever.
UtdanningKode Tekst (1) Kode for utdanningsbakgrunn:
1: Tilsvarende grunnskoleutdanning
2: Tilsvarende videregående skole
3: Høyere utdanning
4: Ingen utdanning
DatoTattOpp Dato Dato søkeren er tatt opp som elev. Format: åååå-mm-dd
Soeknadsdato Dato Søknadens dato. Format: åååå-mm-dd
StatusId Heltall Kode for elev status:
1: Søker
2: Tilbud
3: Trukket
4: Avslag
5: Venteliste
6: Opptatt elev
LinjefagIdOenske Tekst (15) Ønsket linjefag eller blank
LinjefagIdTilbud Tekst (15) Tilbud linjefag eller blank
FlyktningUtenTilskudd Tekst (1) Om eleven er flyktning uten ordinært tilskudd (J/N)

 5. Fag på langkurs elev

Felt Type Beskrivelse
FagId Tekst(15) Generert fra Navi (Skolenummeret + "id" til faget). Format: 0000-0
Undervisningsprosent Hetall Hvor stor andel av undervisning eleven har fulgt (0-100)

6. Kortkurs på kalenderår

Felt Type Beskrivelse
Kalenderaar Tekst (4) Kalenderår kurset er knyttet til. Normalt vil dette være året da kurset slutter. Format: 0000
Navn Tekst (50) Navn på kurset
Kode Tekst (4) Skolens egen kode på kortkurset.
DatoStart Dato Kursets startdato. Format: åååå-mm-dd
DatoSlutt Dato Kursets sluttdato. Format: åååå-mm-dd
Timer Heltall Antall timer i kurset
Dager Heltall Antall dager kurset går over. Det er antall dager det skal beregnes tilskudd av
Emnekode Tekst(4) Kode fra emneregisteret
TimerEgne Heltall Antall timer som utføres av skolens egne lærere
Oppdelt Tekst (1) Om kurset er oppdelt i flere seksjoner med større mellomrom. J/N
Eksternt Tekst (1) Om kurset gjennomføres et annet sted enn på skolen. J/N
Tilskudd Tekst (1) Om kurset er tilskuddsberettiget.

7. Elever på kortkurs

Felt Type Beskrivelse
Foedselsdato Dato Elevens fødselsdato. Format: åååå-mm-dd
Personnr Tekst (5) Elevens personnummer. Format: 00000. Kan være blankt.
Etternavn Tekst (30) Elevens etternavn
Fornavn Tekst (20) Elevens fornavn
Kjoenn Tekst (1) Elevens kjønn: M/K
FravaerTimer Heltall Antall timer fravær som er registrert på eleven.
Dette styrer om eleven blir tilskuddsberettiget
DatoStart Dato Elevens startdato på kurset hvis avvik fra kurs startdato, ellers blank. Format: åååå-mm-dd
DatoSlutt Dato Elevens sluttdato på kurset hvis avvik fra kurs sluttdato, ellers blank. Format: åååå-mm-dd
Dobbelttellende Tekst (1) Dobbelttellende i henhold til regelverket. J/N
StatsborgerskapKode Tekst (3) Kode for elevens statsborgerskap. Format: 000
BostedlandKode Tekst (3) Kode for elevens bostedland. Format: 000
UtdanningKode Tekst (1) Kode for utdanningsbakgrunn:
1: Tilsvarende grunnskoleutdanning
2: Tilsvarende videregående skole
3: Høyere utdanning
4: Ingen utdanning
HjemfylkeKode Tekst (2) Fylkenummer der eleven er bostedsregistrert. Blank for utenlandske elever.