A

Aldersgrense

Forskriftene  sier i § 2. c) Elev: Deltager på langkurs eller kortkurs som er over normal alder for gjennomført grunnskole.

 

Når det gjelder kortkurs betyr det at på kurs som gjennomføres før 1. august, må deltakerne må være fylt 16 år senest ved kursets slutt. For kortkurs som gjennomføres etter 1. august, holder det at deltakerne fyller 16 år innen årets utgang.

Allmenndanning

Folkehøyskoleloven § 1 (Lovens formål er å bidra til at det kan opprettes og drives folkehøyskoler i Norge)

Forskriftene

Anbudsrunde

Regelverk for offentlig anskaffelse, FHSR-rundskriv 5/13

Andreårselev

Elevstipendiater

Lommepenger, skatt FHSR-rundskriv 05/15

Elevstipendiat - Grunnlagsdokument

Angrerett

FHSR-rundskriv Angrerett, info.

Forbrukerrådet Angrerett, info fra Forbrukerrådet 

Angreskjema Nynorsk Word, Angreskjema Nynorsk pdf 

Angreskjema Bokmål Word, Angreskjema Bokmål pdf

Angrerettloven

Ansiennitet
Virke: Landsoverenskomst kap. 12, KS:HTA kap. 12
Arbeidsavtaler

Arbeidsmiljøloven § 14-5, 6

Arbeidsbeskrivelse (Instruks)

Skolen skal utarbeide for alle stillinger

Arbeidstidsbestemmelser

Virke Særavtale for undervisning, - KS Særavtale for undervisning,

Arkivering

 Ikke spesielle pålegg for private folkehøgskoler

Assistent

Assistent er en ansatt med rettigheter og plikter etter tariffavtalen, altså ansettelse, lønn etc.

Elevstipendiater

Lommepenger, skatt FHSR-rundskriv 05/15

Elevstipendiat - Grunnlagsdokument

Avtale om opptak av kringkastingsprogram

Folkehøgskolen og AV-lisens om bruk av kringkastingsprogram i undervisning

FHSRr-skriv 26/00

Avtaler for bruk av tekst, lyd, bilde. FHSR-rundskriv 19/16

B

Basistilskudd

Folkehøyskoleloven § 4, Forskriftene

Tilskudd i fhs

Tilskuddsmodell:

  • basis: likt for alle skolene
  • husleie: tilskudd til husleie på grunnlag av godkjent husleiekapital. Nedskriving med 4 % hvert år
  • elevavhengig: etter godkjent gjennomsnittlig elevtall de tre siste årene før foregående år
Bedriftshelsetjeneste

Fhsr-rundskriv 7/09, Arbeidsmiljøloven §3-3

Beredskapsplan

Internkontrollforskriften § 5, Brannforebyggende tiltak og tilsyn

Beredskapsavtale Sjømannskirken 2014

Berekraftig utvikling i folkehøgskolen

Berekraftig utvikling i folkehøgskolen. Felles styrevedtak. FHSR-rundksriv 13/19

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene
- Enhets- og Foretaksregisteret

Byggesaker

Fhsr-rundskriv 7/19

Regelverk for offenlig anskaffelse

D

Diettbehov

Diettbehov, FHSR-rundskriv 7/18

Disiplinærråd

Folkehøyskoleloven § 5,

Disiplinærsaker, bortvisning/utvisning

Folkehøyskoleloven § 5, Forvaltningsloven §§ IV, V, VI

Disiplinærsaker - forståelse av § 5.

Det er viktig med rett saksgang i behandlingen av disiplinærsaker, herunder også bortvisning og utvisning. Eksempel

Dobbelttellende elever

Rundskriv F-15-06, Forskriftene §8

Dokumentasjon

Folkehøyskoleloven § 2i, Forskriftene §12

Dokumentasjonskrav

Forskriftene §8, KD-rundskriv om dokumentasjonskrav

Driftstilskudd

Driftstilskudd 2020

E

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt og folkehøgskoler

Eiendomsskatt, eksempel på fritak

Eierform for folkehøgskoler

Organisasjonsformer/eierformer

Elev med redusert funksjonsevne

Forskriftene §2e, Rundskriv F-15-06

Elevavhengig tilskudd

Forskriftene §9, ,Fhsr utregning av tilskudd 2020 Fhsr-rundskriv 14/19

Elevinnbetaling

Organisering av elevinnbetaling, FHSR-rundskriv 8/15

Elevråd

Folkehøyskoleloven §2g

Elevstipendiater

Elevstipendiater

Lommepenger, skatt FHSR-rundskriv 05/15

Elevstipendiat - Grunnlagsdokument

Elevsøknad (åpen for alle)

Forskriftene §3

Elevtall

Forskriftene §6, se §§ 2 - 8.

Internatkapasitet og maksimalt elevtal per 01.01.2014

Energimerking

Energimerking

F

Flyktninger/asylsøkere på folkehøgskoler 2016

Flyktninger/asylsøkere på folkehøgskoler, jfr FHSR-rundskriv 3/16

Flyktninger/asylsøkere på folkehøgskoler i 2016, jf FHSR-rundskriv 28/15

Flyktninger/asylsøkere på folkehøgskoler i 2016, jf FHSR-rundskriv 29/15

Brev fra Departementet til kommunene

Folkehøgskoleforbundet (FHF)

FHF (Folkehøgskoleforbundet)

Folkehøgskoler

Folkehøgskoler, adresseliste, tlf nr m.m.

Folkehøgskolerådet

Fhsr 

Folkehøyskoleloven 2002

Folkehøyskoleloven

Otprp-nr-79-2001-2002

Innst.O.nr.85

Odelstinget-debatten

NOU 2001: 16 Frihet til mangfold

Folkeopplysning

Folkehøyskoleloven § 1

NOU 2001: 16 Frihet til mangfold

Fondet for folkehøgskolen

Fondet FHSR-rundskriv 17/16

Forsikringer elever

FHSR-rundskriv 9/15

Forsikringer personalet

Virke: Landsoverenskomst, KS: HTA

FHSR-rundskriv 9/15

Forsikringsordninger i folkehøgskolen

FHSR-rundskriv 09/15

Forskning, Elevers utbytte av fhs

Forskningsrapport om Elevers utbytte av folkehøgskolen

Forskrift til lov om folkehøyskoler 2006

Forskriftene til folkehøyskoleloven

Forvaltningsloven

Forvaltningsloven

Fravær

Det er forskjell på fraværsreglementet for studiepoeng og konvertering av utdanningsstipend, jf rundskriv.

Fraværsreglement ifb. med 2 studiepoeng

Regler for konvertering av utdanningsstipend FHSR-rundskriv 10/17

Frilynt fhs

Frilynt fhs

Frister

Frister fra Udir

Frister Fhsr ,rundskriv 4/19

Brønnøysundregistra

G

Garantibeløp

Garantibeløp, se FHSR-rundskriv 20/18. Se UDI sin nettside

EØS-elever.

H

Helseordning for elever

Hovedprinsippet er at det er skolekommunen som «…skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.»

Se brev fra Utdanningsdirektoratet

Elevene kan bytte fra sin fastlege til en fastlege i skolekommunen. Andre elever opprettholder kontakten med sin primærlege.

Flere skoler har avtale med kommunen/legesenter/lege/helsesøster for sine elever.

For utenlandske elever, se Helsenorge sin nettside.

HMS

HMS (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid) 

Internkontrollforskriften §§4 og 5, Arbeidsmiljøloven kap 2

Hovedavtalen

Hovedavtalen KS, Hovedavtalen Virke

Hovedtariffavtale

KS HTA, Virke Landsoverenskomst

Husleiegrunnlaget

Folkehøyskoleloven § 4, Forskriftene § 9, Fhsr-rundskriv 7/19

Husleietilskudd

Fhsr-rundskriv 7/19

Tilskuddsmodell:

  • basis: likt for alle skolene
  • husleie: tilskudd til husleie på grunnlag av godkjent husleiekapital. Neskriving med 4 % hvert år
  • elevavhengig: etter godkjent gjennomsnittlig elevtall de tre siste årene før foregående år

Regelverk for offenlig anskaffelse

I

IA-bedrift

IA-Nav

IF

IF (Informasjonskontoret for folkehøgskolen)

IKF

IKF (Informasjonskontor for kristen folkehøgskole)

Internat

Folkehøyskoleloven § 2b, Forskriftene §9

Internatkapasitet

Forskriftene §6

Internatkapasitet og maksimalt elevtal fra 2019

Internkontroll, -forskrift

Internkontrollforskriften

Inventar

Fhsr-rundskriv 14/19

Investeringer

Fhsr-rundskriv 14/19

ISIC-kort

Studentbevis (ID-kort), internasjonalt (Kilroy)

Skolenes kort 2016-17

K

Klage

Disiplinærsaker / styresaker: Folkehøyskoleloven § 5

Regelverk: Forvaltningsloven  kap IV, V og VI

Kommunale avgifter

Forskjellige satser

Kompetanse

Folkehøyskoleloven, § 2i, om Realkompetanse

Kontoplan

Forskriftene § 10, Fhsr-rundskriv 11/06, Kontoplan 

Kontroll/off. tilsyn

Forskriftene §§ 12 og 13,  Kontroll/tilsyn og Tilskudd - Driftstilskudd, Tavla - oppslag for fhs

Kopinoravtalen

Kopinoravtalen

For 2017 er samlet beløp for skolene på 1 248 137 kroner. Nytt bløp for 2018 fordeles mellom skolene etter innrapportert elevtall 1. oktober 2017 og godkjent elevtall på de to “pensjonnistskolene” i 2017

Kortkurs

Forskriftene §§2b og 4b, Frist rapport 1. febr.

Rundskriv F-15-06

Omregningstabell

Kortkurs per emne

Politisk vurdering av kortkursordningen Fhsr-rundskriv 11/18

Kost og losji

FHSR-rundskriv 9/19 Oppholdspenger skoleåret 2020-21

Kriseplan

Hver skole bør utarbeide en egen plan

 

Beredskapsavtale Sjømannskirken 2014

Kristen fhs

Kristen fhs

Kursordninger: lange og korte

Forskriftene §§ 2 og 4

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav for undervisningspersonalet 

Forskriftene § 15 og Opplæringsloven

Kvalitetsutvikling/-sikring

Folkehøyskoleloven, § 2h, Forskriftene § 14 
NOU 2001: 16, Frihet til mangfold Kap 4

L

Langkurs

Forskriftene  §§ 2 og 4

Lokale forhandlinger

Virke Landsoverenskomst, kap 4.4. KS HTA, kap 4.2

Lover / forskrifter

Lover / forskrifter (Se også Folkehøyskoleloven)

 

Rundskriv Dep/Udir

Lån

Lånekassen

Et folkehøgskoleår er godkjent for fullt lån og stipend og skal ikke ha avkortning selv om skoleslutt er i mai. Lånekassen skal se bort fra den generelle regelen om sluttdato i juni.

Etter hvert skoleår skal skolen rapportere inn til lånekassen.

Se FHSR-rundskriv 10/17 om nye regler for konvertering av utdanningsstipend og Folkehøgskolerådets uttale om regelverket.

Elever på halvårskurs kan også få utdanningsstøtte, se info fra lånekassen under Merknad:  - Elever på halvårskurs kan tildeles støtte i fem måneder, selv om varigheten på kurset tilsier støtte i fire måneder 

Lærerassistent

Lærerassistent er en ansatt med rettigheter og plikter etter tariffavtalen, altså ansettelse, lønn etc

Elevstipendiater

Lommepenger, skatt FHSR-rundskriv 05/15

Elevstipendiat - Grunnlagsdokument

Læringsprogram (dokumentasjon av)

Folkehøyskoleloven § 2i

Lønnsplassering

Normalt ved tilsetting, Virke Landsoverenskomst kap. 4, KS HTA

Lønnsutvikling/lønnsutgifter

Lønnsutvikling/lønnsutgifter, FHSR-rundskriv 3/19

M

Maksimalt elevtall

Maksimalt elevtall, Internatkapasitet. Liste fra Utdanningsdirektoratet

Medarbeidersamtale

Medarbeidersamtale er ikke pålagt ved lov og/eller forskrifter.

Mentorordningen i fhs

Mentordningen i folkehøgskolen

Merverdiavgift

Fhsr-rundskriv 24/12,

Brev Skattedirektoratet

Lov om merverdiavgift

Meirverdiavgift fradrag, FHSR-rundskriv 5/13

Miljø

HMS (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid) 

Internkontrollforskriften §§4 og 5, Arbeidsmiljøloven kap 2

Minnefondet

Rapport Minnefondet 1970 - 2010. Fondet vart avvikla i 2010.

Minstelønnstabell

KS HTA, kap 4. Virke Landsoverenskomst, kap 4.

MPLC-avtale

Rettighetsavgifter - FHSR-rundskriv 19/16

Målsetting

Folkehøyskoleloven § 1, og Skolens egen målsetting

N

Narkotika

Dep - brev om urinprøve

NAV

NAV

Søknad om Nav-midler, Fhsr-Rundskriv 3/15

Info om Elektronisk faktura

Nav - klage ekstraressurs

Eksempel på klage på Nav-vedtak

Navi

WisWeb Navi er et administrativt dataprogram for folkehøgskolene. Det er utviklet og driftes av Wis. Alle spørsmål om bruk kan stilles til Wis, tlf 72450190.

 

Styringsgruppe: en referansegruppe/brukergruppe for å styrke brukernes medvirkning ved utvikling av Navi

 Kjetil Rydland, økonomi (Hurdal Verk fhs) (Leder)

 Olav Arntsen, rektor (Fredly fhs)

 Benedicte Hambro, kontor/lærer/kortkurs (Ringerike fhs)

 Marcus Edvardsen, IT (Sund fhs)

 Bodil Muren Voldsund, kontor (Sunnmøre fhs)

 Henrik Solhaug, IT (Musikkfhs Viken)

Navi sentralbase (Navisb)

 

Navi sentralbase eies av Utdanningsdirektoratet. Den er utviklet og driftes av Wis. Alle spørsmål kan stilles til Wis, tlf 72450190.

Navisentralbase

Nedskriving av husleietilskuddet

Fhsr-rundskriv 7/19

NKF

NKF (Noregs Kristelege Folkehøgskolelag) 

Nordisk Folkehøgskoleråd NFR

Nordisk Folkehøgskoleråd NFR

NORWACO

Rettighetsavgifter - FHSR-rundskriv 19/16

NOU 2001: 16 Frihet til mangfold

NOU 2001: 16 Frihet til mangfold

Nye folkehøgskoler

Prosedyre ved søknad om opprettelse av nye folkehøgskoler.

Se også Utdanningsdirektoratets hjemmeside om prosedyre

O

Offentlig anskaffelse

Regelverk for offenlig anskaffelse

Omregningstabell, kortkurs

Forskriftene § 9, Omregningstabell

Merknader til omregningstabell, fra heftet Folkehøyskoleloven og forskrift, med forarbeid og kommentarer, av Øystein Stette.

Forklaring / Eksempel

Oppfølgingstjenesten OT

Oppfølgingstjenesten OT FHSR-rundskriv 4/18

Oppholdspenger

FHSR-rundskriv 9/19 Oppholdspenger skoleåret 2020/21

Opptakskriterier

Forskriftene § 3

Organ for behandling av disiplinærsaker

Folkehøyskoleloven § 5

Organisasjonsform for folkehøgskoler

Organisasjonsformer

 

P

Pensjon

SPK

KLP

FHF og NKF

Utjevningsordning for opphørte pensjonsavtaler KLP: FHSR-rundskriv 20/10 og Vedlegg

Permisjoner

Permisjoner

Virke: Landsoverenskomst § 14 og KS: HTA kap. 14

Personalhåndbok

Skolens personalhåndbok

Personvernregler

Nye personvernregler, Fhsr-rundskriv 2/18. Se aktuelle lenker i rundskrivet

Virke: Alt du treng å vite om personvern

Poeng

Se Tilleggspoeng

PU-rapporter

Rapporter Fhsr

PU-søknad

PU-søknad, FHSR-rundskriv 13/17med Søknadsskjema 

R

Rapport Navi Sentralbase

Navisb

Rapportering

Forskriftene § 7

Tilskuddsbrev

Frister Udir,  Rapportering, pkt 3

Rapportering av elevtall, frister

Rapportering av elevtall Forskriftene § 7 

Frister Udir,

Tilskuddsbrev

Tavla

Rapportskriving og innlevering

Forskriftene § 7

Rapportering, pkt 3

Realkompetanse

Folkehøyskoleloven § 2i, NOU 2001 Frihet til mangfold Kapittel 3

Reisegarantifondet

Reisegarantifondet FHSR-rundskriv 04/02

Forskrift om Pakkereiser og reisegaranti

Reisekurs

Forskriftene, § 4 b. Reisekurs som kortkurs må ha for- og etterarbeid på skolen.

Reisestipend Fhsr

Reisestipend i Fhs, under fana Fond/stipend. Her er også søknadsskjema

- Rapport, under fana Fond/stipend

Rektorsamlingen 2019

Invitasjon til rektormøtet 2019 

 

 

Retningslinjer for tilskudd

Folkehøyskoleloven § 4, Forskriftene § 9, Tilskuddsordningen

Regelverk for tilskudd er beskrevet i Folkehøskoleloven og forskritene.

De er videre beskrevet i skriv fra Utdanningsdirektoratet. Det gjelder:

  • tilskudd til folkehøgskoler
  • særtilskudd
  • tilskudd til nordiske folkehøgskoler 
Rettighetsavgifter-tekst, lyd, bilde

FHSR-rundskriv 19/16. Rettighetsavgifter - avtaler for bruka av lys, lyd, bilde.

Revisjon

Forskriftene § 11

Revisjonsberetning

Se Udir Tilskuddsbrev 

Risikovurdering

Internkontrollforskriften

Rundskriv

Fra Departementet/Utdanningsdirektoratet:

- F-005-04 Studiereiser

- F-015-06 Dokumentasjonskrav

 - Udir informasjon om: Vitnemål, fravær, tilleggspoeng

Fra Folkehøgskoleorganisasjonene:

- Fhsr: Fhsr-rundskriv

- FHF: Rundskriv
- NKF: Skolene,

- NKF: Lokallag
- IF: Nytt fra IF
- IKF IKF-rundskriv

 

  

 

 

Rørsla/idègrunnlaget

FHF og NKF

S

Seksukersregelen

 

En kompensasjonsordning for tapt skoleplass som ikke kan erstattes av ny elev.

Folkehøgskolene har hatt en felles ordning hvor elevene ved opptak er gjort kjent med at dersom de sier opp skoleplassen like før skolestart eller slutter i skoleåret, må de betale for 6 uker etter oppsigelsen. Dette skal være kompensasjon for skolen for tapte inntekter for en skoleplass for resten av året. Noen skoler gjør unntak ved sykdom og når elevplassen har vært erstattet av ny elev eller av andre grunner.

Selvevaluering, kvalitetssikring, -utvikling

Folkehøyskoleloven § 2h, Forskriftene § 14, Tilskuddsbrev

Sikkerhetsrutiner - utenlandsreiser, friluftsliv

Sikkerhetsrutiner ved utenlandsturer - eksempel fra Valdres Folkehøgskole

Sikkerhetsrutiner friluftsliv Øytun fhs

Sikringsrutinar friluftsliv Nordfjord fhs

Skatt på drift

Fhsr Frister

Svar fra Finansdep

Skatt og skoledrift - Svar fra Skattedir

Skoleavbrudd (6-ukersregelen)

Lånekassen

Se også under Seksukersregelen i denne ordboken

Skoleår

Omregningstabell

Skoleår / Skoledager. Merknader til omregningstabell av Øystein Stette, redaktør for PEDLEX Norsk Skoleforum

Elevenes skoleår er på 33 uker, 190 skoledager, jf Forskriftene §§ 2 og 7, se merknader

Av rammen på 190 dager kan inntil 5 dager disponeres til planlegging og kompetanseutvikling, på skolen eller distriktsvis.

Dette er en felles forståing som bygger på tidligere forskrifter, og ligger som en forutsetning for Særavtalen om arbeidstid.

Elevene vil da i praksis ha 185 skoledager.

Navi regner fraværsprosenten ut fra 190 dager slik reglementet tilsier 

Sommerdrift og mva

Fhsr-rundskriv 23/11 Brev fra Skattedirektoratet

Sosialpedagogisk arbeid

Omtale sosialpedagogisk arbeid

Folkehøyskoleloven §2b

Forskrift til folkehøyskoleloven §6

Odelstinget-debatten

NOU 2001: 16 Frihet til mangfold

Lærernes avtale om arbeidstid:

Virke Særavtale for undervisning, - KS Særavtale for undervisning,

Statistikk Navisb

Navisentralbase

Statsbudsjettet

Statens bidrag til drift av folkehøgskolene blir hvert år fastsatt i statsbudsjettet.

Statstilskudd

Se Tilskudd og Tilskuddsbrev

Stillinger og lønn i fhs

Stillinger og lønn i fhs, FHSR-rundskriv 3/19

Stipend for ansatte ved skolene

FHSR tildeler reisestipend reisestipend for ansatte i folkehøgskolen. Søknadsskjema ligger under informasjonen. 

Stipend fra Lånekassen

Lånekassen

Et folkehøgskoleår er godkjent for fullt lån og stipend og skal ikke ha avkortning selv om skoleslutt er i mai. Lånekassen skal se bort fra den generelle regelen om sluttdato i juni.

Etter hvert skoleår skal skolen rapportere inn til lånekassen.

Se FHSR-rundskriv 10/17 om nye regler for konvertering av utdanningsstipend og Folkehøgskolerådets uttale om regelverket.

Stipendiat

Elevstipendiater

Lommepenger, skatt FHSR-rundskriv 05/15

Elevstipendiat - Grunnlagsdokument

Storvøling

Fhsr-rundskriv 7/19

Storvøling betyr kvalitetsheving.  

Revisor, sammen med skolens ledelse må gå opp grensene mellom vedlikehold og storvøling. Maling av veggene til et internat/skolebygg er vedlikehold. Blir dette tatt samtidig med at kledning/plater og isolasjon skiftes som f.e. ved enøktiltak, er det naturlig at alle utgiftene kommer med i husleiegrunnlaget. Bare å legge nytt golvbelegg av same kvalitet fordi det gamle er utslitt, blir regnet som vedlikehold. Ved bygningsmessige endringer blir alt medregnet.

Underskrift fra rektor og revisor stadfester at regelverket er fulgt.

Studentbevis

ISIC-kort som studentbevis

Etter inngått avtale mellom NSB og folkehøgskolene, er ISIC-kortet fra Kilroy godkjent som studentbevis for folkehøgskoleelevene. Dette kortet skal kunne bestilles gjennom WisWeb Navi, men ennå er ikke system for overføring av data fra WisWeb til Kilroy, klart. Kilroy må lage kravspesifikasjon for denne operasjonen før bestillingsskjema kan legges inn i den nye Navi. Inntil dette er klart, må hver skole bestille kortet direkte fra Kilroy. 

Studieturer

Studieturer som del av langkurs. Rundskriv F-005-04

Styrearbeid

Folkehøyskoleloven, om styrearbeid § 2f, g, 5 og 5a.

Regulert i Lov for skolens aktuelle organisasjonsform.

Om styrets oppgaver

Honorar: Hver skole avgjør om det skal utbetales honorar og hvor stort beløp. Det mest vanlige er at det ikke utbetales.

Elevrepresentant under 18 år

Momenter til en styreinstruks

Sykemeldte, oppfølging

Sykmeldt, oppfølging fra Nav

Særattestasjon

Tilskuddsbrev,

Skjema nynorsk og bokmål, sjå pkt 3

Særavtale for undervisning

- Virke Særavtale for undervisning, KS - Særavtale for undervisning  

Særskilt inntak i fhs

Se også "Tilrettelagt fhs" Ressursmappe, eksempel fra Risøy fhs

Særtilskudd

Regelverk for særtilskudd

T

Tabell (Omregningstabell)

Omregningstabell, se også Omregningstabell, forklaring/ksempel

Tariffavtaler
Taushetsplikt

Forskriftene § 16

Forvaltningsloven gjelder for folkehøgskolen

Eksempel, fra sivilombudsmannen (dokumentet er tatt bort!)

Telledato

Forskriftene § 7, (Rapportering), Tilskuddsbrev

Tibakeførte midler fra skolene

Tilbakeførte midler fra skolene til vikar for tillitsvalg, til sentralt

tillitsmannsarbeid og pedagogisk utviklingsarbeid

Tibakeførte midler FHSR-rundskriv 2/06

Tilleggspoeng

Info- skriv fra Udir  om Tilleggspoeng

Elever får tilleggspoeng bare for et helt skoleår, ikke for ett halvårskurs.

Innstilling nr 91 til Stortinget 1996/97

Stortingsdebatten 1997 - fra folkehøgskolebladene

Tilrettelagt fhs

Ressursmappe, eksempel fra Risøy folkehøgskole

Tilsettingsbrev

Arbeidsmiljøloven §§ 14-5 og 14-6

Tilskudd

- tilskudd til folkehøgskoler.

- særtilskudd til folkehøgskoler.

- tilskudd til nordiske folkehøgskoler

FHSR`s utregning av tilskudd for 2020, rundskriv 14/19

Tilskudd, utbetalingsdato

Tilskuddsdato, se tilskuddbrev

Tilskuddsbrev

Folkehøyskoleloven § 2h, Forskrift for til folkehøyskoleloven § 14,

Tilskuddselever

Forskriftene §§ 8 og 9,

Definisjon på elev, se Forskriftene § 2

Tilskuddsmodell

Folkehøyskoleloven § 4, Forskriftene § 9

Tilskuddsmodell:

basis: likt for alle skolene
husleie: tilskudd til husleie på grunnlag av godkjent husleiekapital. Neskriving med 4 % hvert år
elevavhengig: etter godkjent gjennomsnittlig elevtall de tre siste årene før foregående år

Tilskuddsordningen, regelverk

 Tilskuddsordninger, Folkehøyskoleloven § 4, Forskriftene § 9

Tilsyn

Off. tilsyn pkt. 12, Tilskuddsbrev

FHSR-rundskri 10/18 Rutiner/dokumentasjon - Elevenes læringsmiljø

Tobakkskadeloven

Tobakkskadeloven

Tonoavgift

 Vi viser til «Åndsverkloven» og tolker den dit at fremføring av musikk i undervisningsøyemed er fritatt for TONO-vederlag. Det betyr at all framføring av musikk, av og for elever, der framføringen er for skolens elever eller en del av undervisningsopplegget, er fritatt for vederlag til TONO.

U

Ulykker – håndtering

Se under Sikkerhetsrutiner for utenlandsreiser og friluftsliv

Skolene bør utarbeide egne prosedyrer for håndtering av ulykker i sine internkontrollsystemer

Ulykker, Nav rapportskjema

Nav - alle skjema

Undervisning

- Virke - Særavtale for undervisning,

- KS -  Særavtale for undervisning

Universell utforming av læringsmiljøet

Folkehøyskoleloven § 5 i

Urinprøve

Dep - brev om urinprøve

Utdanningsdirektoratet og folkehøgskolen

Udir og folkehøgskolen

Utenlandske elever

Oppholdstillatelse. Elever fra EU-EØS og Sveits må vise helsekort og har da samme regler som norske elever,

se nettsiden Helsenorge

Husk at utenlandske elever skal meldes til skattekontoret/folkeregisteret og kontakte politiet. Fylle ut skjema fra folkeregisteret først før de kontakter politiet.

Eksempel på rutiner for registrering av utenlandske elever

 

Garantibeløp, se FHSR-rundskriv 20/18.

Se UDI si nettsideEØS-elever, siste avsnitt av Fhsr-rundskriv 20/18.

Se også informasjon på UDI sin nettside

Utleie mva

Rundskriv mva 24/12

Merverdiavgift fradrag, FHSR-rundskriv 5/13

Utleiesatser

FHSR-rundskriv 9/19

V

Vedlikehold

Husleietilskudd, FHSR-rundskriv 7/19

Verdigrunnlag og målsetting

Folkehøyskoleloven § 1, Forskriftene § 14

Vikar for tillitsvalgte

Vikar for tillitsvalgt

Skjema, hent skjema under Fhsr-rundskriv 11/19

Vitnemål

Skriv fra Udir Vitnemål,

Skriv fra Fhsr Vitnemål - mal

Skriv fra Udir Tilleggspoeng pkt. 2

Skriv fra Udir Duplikat av vitnemål

W

Wis

Wis drifter og utvikler IT-løsninger og har ansvar for folkehøgskolens administrative dataprogram (WisWeb Navi)

Alle spørsmål om bruk kan stilles til Wis, tlf 72450190. 

Styringsgruppe, se under Navi

Y

Yrkesskadeforsikring

Landsoverenskomst VIRKE §§ 10, 11 og Hovedtariffavtalen  KS §§ 10, 11

Å

Årselevtall

Forskriftene §§ 2 og 9

Årsplan

Skolens skolerute, Frister Fhsr-rundskriv 04/19

Årsrapport

Skriv fra Udir, pkt 3. Dette må du rapportere

Ø

Økonomianalysen

økonomianalysen 2018, Fhsr-rundskriv 2/19

Økonomistyring

Resultat av økonomiundersøkelsen 2018, FHSR-rundskriv 10/19