A

Aldersgrense

Forskriftene  sier i § 2. c) Elev: Deltager på langkurs eller kortkurs som er over normal alder for gjennomført grunnskole.

 

Når det gjelder kortkurs betyr det at på kurs som gjennomføres før 1. august, må deltakerne må være fylt 16 år senest ved kursets slutt. For kortkurs som gjennomføres etter 1. august, holder det at deltakerne fyller 16 år innen årets utgang.

Allmenndanning

Folkehøyskoleloven § 1 (Lovens formål er å bidra til at det kan opprettes og drives folkehøyskoler i Norge)

Forskriftene

Anbudsrunde

Regelverk for offentlig anskaffelse, FHSR-rundskriv 5/13

Andreårselev

Elevstipendiater

Lommepenger, skatt FHSR-rundskriv 05/15

Elevstipendiat - Grunnlagsdokument

Angrerett

FHSR-rundskriv Angrerett, info. 

Forbrukerrådet Angrerett, info - SIDA ER IKKE TILGJENGELIG

Angreskjema Nynorsk Word, Angreskjema Nynorsk pdf 

Angreskjema Bokmål Word, Angreskjema Bokmål pdf

Angrerettloven

Ansiennitet
Virke: Landsoverenskomst kap. 12, KS:HTA kap. 12
Arbeidsavtaler

Arbeidsmiljøloven § 14-5, 6

Arbeidsbeskrivelse (Instruks)

Skolen skal utarbeide for alle stillinger

Arbeidstidsbestemmelser

Virke Særavtale for undervisning, - KS Særavtale for undervisning,

Arkivering

 Ikke spesielle pålegg for private folkehøgskoler

Assistent

Assistent er en ansatt med rettigheter og plikter etter tariffavtalen, altså ansettelse, lønn etc.

Elevstipendiater

Lommepenger, skatt FHSR-rundskriv 05/15

Elevstipendiat - Grunnlagsdokument

Avtale om opptak av kringkastingsprogram

 

Folkehøgskolen og AV-lisens om bruk av kringkastingsprogram i undervisning

FHSRr-skriv 8/2000

FHSRr-skriv 26/00

AV-lisensvilkår Folkehøgskoler

Infoark AV-lisens

Returskjema ny AV-lisens

 

Avtaler for bruk av tekst, lyd, bilde. FHSR-rundskriv 19/16

B

Basistilskudd

Folkehøyskoleloven § 4, Forskriftene

Tilskudd i fhs

Tilskuddsmodell:

 • basis: likt for alle skolene
 • husleie: tilskudd til husleie på grunnlag av godkjent husleiekapital. Nedskriving med 4 % hvert år
 • elevavhengig: etter godkjent gjennomsnittlig elevtall de tre siste årene før foregående år
Bedriftshelsetjeneste

Fhsr-rundskriv 7/09, Arbeidsmiljøloven §3-3

Beredskapsplan

Internkontrollforskriften § 5, Brannforebyggende tiltak og tilsyn

Beredskapsavtale Sjømannskirken 2014

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene
- Enhets- og Foretaksregisteret

Byggesaker

Fhsr-rundskriv 7/17

Regelverk for offenlig anskaffelse

D

Disiplinærråd

Folkehøyskoleloven § 5,

Disiplinærsaker, bortvisning/utvisning

Folkehøyskoleloven § 5, Forvaltningsloven §§ IV, V, VI

Disiplinærsaker - forståelse av § 5.

Det er viktig med rett saksgang i behandlingen av disiplinærsaker, herunder også bortvisning og utvisning. Eksempel

Dobbelttellende elever

Rundskriv F-15-06, Forskriftene §8

Dokumentasjon

Folkehøyskoleloven § 2i, Forskriftene §12

Dokumentasjonskrav

Forskriftene §8, KD-rundskriv om dokumentasjonskrav

Driftstilskudd

Driftstilskudd

E

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt og folkehøgskoler

Eiendomsskatt, eksempel på fritak

Eierform for folkehøgskoler

Organisasjonsformer/eierformer

Elev med redusert funksjonsevne

Forskriftene §2e, Rundskriv F-15-06

Elevavhengig tilskudd

Forskriftene §9, ,Fhsr utregning av tilskudd 2017 Fhsr-rundskriv 24/16, Statsbudsjettet Fhsr-rundskriv 21/16

Elevinnbetaling

Organisering av elevinnbetaling, FHSR-rundskriv 8/15

Elevråd

Folkehøyskoleloven §2g

Elevstipendiater

Elevstipendiater

Lommepenger, skatt FHSR-rundskriv 05/15

Elevstipendiat - Grunnlagsdokument

Elevsøknad (åpen for alle)

Forskriftene §3

Elevtall

Forskriftene §6, se §§ 2 - 8.

Internatkapasitet og maksimalt elevtal per 01.01.2014

Energimerking

Energimerking

F

Flyktninger/asylsøkere på folkehøgskoler 2016

Flyktninger/asylsøkere på folkehøgskoler, jfr FHSR-rundskriv 3/16

Flyktninger/asylsøkere på folkehøgskoler i 2016, jf FHSR-rundskriv 28/15

Flyktninger/asylsøkere på folkehøgskoler i 2016, jf FHSR-rundskriv 29/15

Brev fra Departementet til kommunene

Folkehøgskoleforbundet (FHF)

FHF (Folkehøgskoleforbundet)

Folkehøgskoler

Folkehøgskoler, adresseliste, tlf nr m.m.

Folkehøgskolerådet

Fhsr 

Folkehøyskoleloven 2002

Folkehøyskoleloven

Otprp-nr-79-2001-2002

Innst.O.nr.85

Odelstinget-debatten

NOU 2001: 16 Frihet til mangfold

Folkeopplysning

Folkehøyskoleloven § 1

NOU 2001: 16 Frihet til mangfold

Fondet for folkehøgskolen

Fondet FHSR-rundskriv 17/16

Forsikringer elever

FHSR-rundskriv 9/15

Forsikringer personalet

Virke: Landsoverenskomst, KS: HTA

FHSR-rundskriv 9/15

Forsikringsordninger i folkehøgskolen

FHSR-rundskriv 09/15

Forskning, Elevers utbytte av fhs

Forskningsrapport om Elevers utbytte av folkehøgskolen

Forskrift til lov om folkehøyskoler 2006

Forskriftene til folkehøyskoleloven

Forvaltningsloven

Forvaltningsloven

Fravær

Fraværsreglement ifb. med 2 studiepoeng

Regler for konvertering av utdanningsstipend FHSR-rundskriv 10/17

Frilynt fhs

Frilynt fhs

Frister

Frister fra Udir

Frister Fhsr

Brønnøysundregistra

G

H

Helseordning for elever

Hovedprinsippet er at det er skolekommunen som «…skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.»

Se brev fra Utdanningsdirektoratet

Elevene kan bytte fra sin fastlege til en fastlege i skolekommunen. Andre elever opprettholder kontakten med sin primærlege.

Flere skoler har avtale med kommunen/legesenter/lege/helsesøster for sine elever.

For utenlandske elever, se Helsenorge sin nettside.

HMS

HMS (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid) 

Internkontrollforskriften §§4 og 5, Arbeidsmiljøloven kap 2

Hovedavtalen

Hovedavtalen KS, Hovedavtalen Virke

Hovedtariffavtale

KS HTA, Virke Landsoverenskomst

Husleiegrunnlaget

Folkehøyskoleloven § 4, Forskriftene § 9, Fhsr-rundskriv 7/17

Husleietilskudd

Fhsr-rundskriv 7/17

Tilskuddsmodell:

 • basis: likt for alle skolene
 • husleie: tilskudd til husleie på grunnlag av godkjent husleiekapital. Neskriving med 4 % hvert år
 • elevavhengig: etter godkjent gjennomsnittlig elevtall de tre siste årene før foregående år

Regelverk for offenlig anskaffelse

I

IA-bedrift

IA-Nav

IF

IF (Informasjonskontoret for folkehøgskolen)

IKF

IKF (Informasjonskontor for kristen folkehøgskole)

Internat

Folkehøyskoleloven § 2b, Forskriftene §9

Internatkapasitet

Forskriftene §6

Internatkapasitet og maksimalt elevtal per 01.01.2014

Internkontroll, -forskrift

Internkontrollforskriften

Inventar

Fhsr-rundskriv 7/17

Investeringer

Fhsr-rundskriv 7/17

ISIC-kort

Studentbevis (ID-kort), internasjonalt (Kilroy)

Skolenes kort 2016-17

K

Klage

Disiplinærsaker / styresaker: Folkehøyskoleloven § 5

Regelverk: Forvaltningsloven  kap IV, V og VI

Kommunale avgifter

Forskjellige satser

Kompetanse

Folkehøyskoleloven, § 2i, om Realkompetanse

Kontoplan

Forskriftene § 10, Fhsr-rundskriv 11/06, Kontoplan 

Kontroll/off. tilsyn

Forskriftene §§ 12 og 13,  Kontroll/tilsyn og Tilskudd - Driftstilskudd 216

Kopinoravtalen

Kopinoravtalen

For 2017 er samlet beløp for skolene på 1 248 137 kroner. Nytt bløp for 2018 fordeles mellom skolene etter innrapportert elevtall 1. oktober 2017 og godkjent elevtall på de to “pensjonnistskolene” i 2017

Kortkurs

Forskriftene §§2b og 4b, Frist rapport 1. febr.

Rundskriv F-15-06

Omregningstabell

Kortkurs per emne

Kost og losji

FHSR-rundskriv 20/16 Oppholdspenger skoleåret 2017-18

Kostnadsundersøkelsen

FHSR-rundskriv 23/16, Resultat kostnadsundersøkelsen 2015

Kriseplan

Hver skole bør utarbeide en egen plan

 

Beredskapsavtale Sjømannskirken 2014

Kristen fhs

Kristen fhs

Kursordninger: lange og korte

Forskriftene §§ 2 og 4

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav for undervisningspersonalet 

Forskriftene § 15 og Opplæringsloven

Kvalitetsutvikling/-sikring

Folkehøyskoleloven, § 2h, Forskriftene § 14 
NOU 2001: 16, Frihet til mangfold Kap 4

L

Langkurs

Forskriftene  §§ 2 og 4

Lokale forhandlinger

Virke Landsoverenskomst, kap 4.4. KS HTA, kap 4.2

Lover / forskrifter

Lover / forskrifter (Se også Folkehøyskoleloven)

 

Rundskriv Dep/Udir

Lån

Lånekassen

Et folkehøgskoleår er godkjent for fullt lån og stipend og skal ikke ha avkortning selv om skoleslutt er i mai. Lånekassen skal se bort fra den generelle regelen om sluttdato i juni.

Etter hvert skoleår skal skolen rapportere inn til lånekassen.

Se FHSR-rundskriv 10/17 om nye regler for konvertering av utdanningsstipend og Folkehøgskolerådets uttale om regelverket.

Elever på halvårskurs kan også få utdanningsstøtte, se info fra lånekassen under Merknad- Elever på halvårskurs kan tildeles støtte i fem måneder, selv om varigheten på kurset tilsier støtte i fire måneder.  

Lærerassistent

Lærerassistent er en ansatt med rettigheter og plikter etter tariffavtalen, altså ansettelse, lønn etc

Elevstipendiater

Lommepenger, skatt FHSR-rundskriv 05/15

Elevstipendiat - Grunnlagsdokument

Læringsprogram (dokumentasjon av)

Folkehøyskoleloven § 2i

Lønnsplassering

Normalt ved tilsetting, Virke Landsoverenskomst kap. 4, KS HTA

Lønnsutvikling/lønnsutgifter

Lønnsutvikling/lønnsutgifter, FHSR-rundskriv 5/17

M

Maksimalt elevtall

Maksimalt elevtall, Internatkapasitet. Liste fra Utdanningsdirektoratet

Medarbeidersamtale

Arbeidsmiljøloven

Mentorordningen i fhs

Mentordningen i folkehøgskolen

Merverdiavgift

Fhsr-rundskriv 24/12,

Brev Skattedirektoratet

Lov om merverdiavgift

Meirverdiavgift fradrag, FHSR-rundskriv 5/13

Miljø

Miljø, sjå HMS

Internkontrollforskriften

Minnefondet

Rapport Minnefondet 1970 - 2010. Fondet vart avvikla i 2010.

Minstelønnstabell

KS HTA, kap 4. Virke Landsoverenskomst, kap 4.

MPLC-avtale

Rettighetsavgifter - FHSR-rundskriv 19/16

Målsetting

Folkehøyskoleloven § 1, og Skolens egen målsetting

N

Narkotika

Dep - brev om urinprøve

NAV

NAV

Søknad om Nav-midler

Info om Elektronisk faktura

Nav - klage ekstraressurs

Eksempel på klage på Nav-vedtak

Navi

WisWeb Navi er et administrativt dataprogram for folkehøgskolene. Det er utviklet og driftes av Wis. Alle spørsmål om bruk kan stilles til Wis, tlf 72450190.

 

Styringsgruppe: en referansegruppe/brukergruppe for å styrke brukernes medvirkning ved utvikling av Navi

 Kjetil Rydland, økonomi (Hurdal Verk fhs) (Leder)

 Olav Arntsen, rektor (Fredly fhs)

 Benedicte Hambro, kontor/lærer/kortkurs (Ringerike fhs)

 Marcus Edvardsen, IT (Sund fhs)

 Bodil Muren Voldsund, kontor (Sunnmøre fhs)

 Henrik Solhaug, IT (Musikkfhs Viken)

Navi sentralbase (Navisb)

 

Navi sentralbase eies av Utdanningsdirektoratet. Den er utviklet og driftes av Wis. Alle spørsmål kan stilles til Wis, tlf 72450190.

Navisentralbase

Nedskriving av husleietilskuddet

Fhsr-rundskriv 7/17

NKF

NKF (Noregs Kristelege Folkehøgskolelag) 

Nordisk Folkehøgskoleråd NFR

Nordisk Folkehøgskoleråd NFR

NORWACO

Folkehøgskolen og AV-lisens om bruk av kringkastingsprogram i undervisning

Norwaco 2, Info om bruk og lisens

FHSRr-skriv 8/2000

FHSRr-skriv 26/00

AV-lisensvilkår Folkehøgskoler

Infoark AV-lisens

Returskjema ny AV-lisens

Lisens - redegjørelse fra departementet

NOU 2001: 16 Frihet til mangfold

NOU 2001: 16 Frihet til mangfold

Ny giv

Ny giv - avslutta i 2014

Nye folkehøgskoler

Prosedyre ved søknad om opprettelse av nye folkehøgskoler

O

Offentlig anskaffelse

Regelverk for offenlig anskaffelse

Omregningstabell, kortkurs

Forskriftene § 9, Omregningstabell

Merknader til omregningstabel

Forklaring / Eksempel

Oppfølgingstjenesten OT

Oppfølgingstjenesten OT FHSR-rundskriv 3/17

Oppholdspenger

FHSR-rundskriv 20/16 Oppholdspenger skoleåret 2017-18

Opptakskriterier

Forskriftene § 3

Organ for behandling av disiplinærsaker

Folkehøyskoleloven § 5

Organisasjonsform for folkehøgskoler

Organisasjonsformer

 

P

Pensjon

SPK, KLP

FHF og NKF

Utjevningsordning for opphørte pensjonsavtaler KLP: FHSR-rundskriv 20/10 og Vedlegg

Permisjoner

Permisjoner

Virke: Landsoverenskomst § 14 og KS: HTA § 14

Personalhåndbok

Skolens personalhåndbok

Poeng

Se Tilleggspoeng

PU-rapporter

Rapporter Fhsr

PU-søknad

PU-søknad, FHSR-rundskriv 13/17med Søknadsskjema 

R

Rapport Navi Sentralbase

Navisb

Rapportering

Forskriftene § 7, Tilskuddsbrev

Frister Udir,  Rapportering, pkt 3

Rapportering av elevtall, frister

Frister Udir, Tilskuddsbrev

Rapportskriving og innlevering

Tilskuddsbrev

Forskriftene § 7

Rapportering, pkt 3

Realkompetanse

Folkehøyskoleloven § 2i, NOU 2001 Frihet til mangfold Kapittel 3

Reisegarantifondet

Reisegarantifondet FHSR-rundskriv 04/02

Pakkereiseloven

Reisekurs

Forskriftene, § 4 b. Reisekurs som kortkurs må ha for- og etterarbeid på skolen.

Reisestipend Fhsr

Søknad Reisestipend, FHSR-rundskriv 14/17.

- Rapport

Rektorsamlingen 2017

Påmeldingsfrist 10. desember 2017 -  Påmelding her

Rektorsamlingen er lagt til Son Spa, Son.
Rektormøtet starter tirsdag 17. januar kl. 11.00 og avsluttes med lunsj torsdag 19. januar kl. 12.30.

 

Retningslinjer for tilskudd

Folkehøyskoleloven § 4, Forskriftene § 9, Tilskuddsordningen

Regelverk for tilskudd er beskrevet i Folkehøskoleloven og forskritene.

De er videre beskrevet i skriv fra Utdanningsdirektoratet. Det gjelder:

 • tilskudd til folkehøgskoler
 • særtilskudd
 • tilskudd til nordiske folkehøgskoler 
Rettighetsavgifter-tekst, lyd, bilde

FHSR-rundskriv 19/16. Rettighetsavgifter - avtaler for bruka av lys, lyd, bilde.

Revisjon

Forskriftene § 11

Revisjonsberetning

Se Udir Tilskuddsbrev 

Risikovurdering

Internkontrollforskriften

Rundskriv

Rundskriv
- Fhsr Fhsr-rundskriv
- Departementet/Udir

 F-005-04 Studiereiser

 • F-015-06 Dokumentasjonskrav
 • Vitnemål, fravær, tilleggspoeng
  - FHF Rundskriv
  - NKF Skolene, Lokallag
  - IF Nytt fra IF
  - IKF IKF-rundskriv

   

 • Rørsla/idègrunnlaget

  FHF og NKF

  S

  Seksukersregelen

  En kompensasjonsordning for tapt skoleplass som ikke kan erstattes av ny elev.
  Folkehøgskolene har hatt en felles ordning hvor elevene ved opptak er gjort kjent med at dersom de sier opp skoleplassen like før skolestart eller slutter i skoleåret, må de betale for 6 uker etter oppsigelsen. Dette skal være kompensasjon for skolen for tapte inntekter for en skoleplass for resten av året. Noen skoler gjør unntak ved sykdom og når elevplassen har vært erstattet av ny elev eller av andre grunner.

  Selvevaluering, kvalitetssikring, -utvikling

  Folkehøyskoleloven § 2h, Forskriftene § 14, Tilskuddsbrev

  Sikkerhetsrutiner - utenlandsreiser, friluftsliv

  Sikkerhetsrutiner ved utenlandsturer - eksempel fra Valdres Folkehøgskole

  Sikkerhetsrutiner friluftsliv Øytun fhs

  Sikringsrutinar friluftsliv Nordfjord fhs

  Skatt på drift

  Frister

  Svar Finansdep

  Svar Skattedir

  Skoleavbrudd (6-ukersregelen)

  Lånekassen

  Se også under Seksukersregelen i denne ordboken

  Skoleår

  Omregningstabell

  Skoleår / Skoledager. Merknader til omregningstabell av Øystein Stette, redaktør for PEDLEX Norsk Skoleforum

  Elevenes skoleår er på 33 uker, 190 skoledager, jf Forskriftene §§ 2 og 7, se merknader

  Av rammen på 190 dager kan inntil 5 dager disponeres til planlegging og kompetanseutvikling, på skolen eller distriktsvis.

  Dette er en felles forståing som bygger på tidligere forskrifter, og ligger som en forutsetning for Særavtalen om arbeidstid.

  Elevene vil da i praksis ha 185 skoledager.

  Navi regner fraværsprosenten ut fra 190 dager slik reglementet tilsier 

  Sommerdrift og mva

  Fhsr-rundskriv 23/11 Brev Skattedirektoratet

  Sosialpedagogisk arbeid

  Omtale sosialpedagogisk arbeid

  Folkehøyskoleloven §2b

  Forskriftene til folkehøyskoleloven §6

  Odelstinget-debatten

  NOU 2001: 16 Frihet til mangfold

  Lærernes avtale om arbeidstid:

  Virke Særavtale for undervisning, - KS Særavtale for undervisning,

  Spillefilmlisens

  Lisensavtale Fhsr-rundskriv 10/12: Lisens for visning av spillefilm på folkehøgskoler

  Se også Fhsr-rundskriv 9/12 som er grunnlag for avtalen: Grunnlag for avtalen

  Skolene får direktefaktura fra MPLC

  Statistikk Navisb

  Navisentralbase

  Statsbudsjettet

  Forslag til statsbudsjett 2017

  Statstilskudd

  Se Tilskudd og Tilskuddsbrev

  Stillinger og lønn i fhs

  Stillinger og lønn i fhs per 1.1.17

  Stipend for ansatte ved skolene

  Søknad Stipend, FHSR-rundskriv 14/17

  Stipend fra Lånekassen

  Lånekassen

  Et folkehøgskoleår er godkjent for fullt lån og stipend og skal ikke ha avkortning selv om skoleslutt er i mai. Lånekassen skal se bort fra den generelle regelen om sluttdato i juni.

  Etter hvert skoleår skal skolen rapportere inn til lånekassen.

  Se FHSR-rundskriv 10/17 om nye regler for konvertering av utdanningsstipend og Folkehøgskolerådets uttale om regelverket.

  Stipendiat

  Elevstipendiater

  Lommepenger, skatt FHSR-rundskriv 05/15

  Elevstipendiat - Grunnlagsdokument

  Storvøling

  Fhsr-rundskriv 07/17

  Storvøling betyr kvalitetsheving.  

  Revisor, sammen med skolens ledelse må gå opp grensene mellom vedlikehold og storvøling. Maling av veggene til et internat/skolebygg er vedlikehold. Blir dette tatt samtidig med at kledning/plater og isolasjon skiftes som f.e. ved enøktiltak, er det naturlig at alle utgiftene kommer med i husleiegrunnlaget. Bare å legge nytt golvbelegg av same kvalitet fordi det gamle er utslitt, blir regnet som vedlikehold. Ved bygningsmessige endringer blir alt medregnet.

  Underskrift fra rektor og revisor stadfester at regelverket er fulgt.

  Studentbevis

  ISIC-kort som studentbevis

  Etter inngått avtale mellom NSB og folkehøgskolene, er ISIC-kortet fra Kilroy godkjent som studentbevis for folkehøgskoleelevene. Dette kortet skal kunne bestilles gjennom WisWeb Navi, men ennå er ikke system for overføring av data fra WisWeb til Kilroy, klart. Kilroy må lage kravspesifikasjon for denne operasjonen før bestillingsskjema kan legges inn i den nye Navi. Inntil dette er klart, må hver skole bestille kortet direkte fra Kilroy. 

  Studieturer

  Studieturer som del av langkurs. Rundskriv F-005-04

  Styrearbeid

  Folkehøyskoleloven, om styrearbeid § 2f, g, 5 og 5a.

  Regulert i Lov for skolens aktuelle organisasjonsform.

  Om styrets oppgaver

  Honorar: Hver skole avgjør om det skal utbetales honorar og hvor stort beløp. Det mest vanlige er at det ikke utbetales.

  Elevrepresentant under 18 år

  Momenter til en styreinstruks

  Sykemeldte, oppfølging

  Sykmeldt, oppfølging fra Nav

  Særattestasjon

  Tilskuddsbrev,

  Skjema nynorsk og bokmål, sjå pkt 3

  Særavtale for undervisning

  - Virke Særavtale for undervisning, KS - Særavtale for undervisning  

  Særskilt inntak i fhs

  Se også "Tilrettelagt fhs" Ressursmappe

  Særtilskudd

  Regelverk for særtilskudd

  T

  Tabell (Omregningstabell)

  Omregningstabell, se også Omregningstabell, forklaring/ksempel

  Tariffavtaler
  Taushetsplikt

  Forskriftene § 16

  Forvaltningsloven gjelder for folkehøgskolen

  Eksempel, fra siviliombudsmannen

  Telledato

  Forskriftene § 7, (Rapportering), Tilskuddsbrev

  Tibakeførte midler fra skolene

  Tilbakeførte midler fra skolene til vikar for tillitsvalg, til sentralt

  tillitsmannsarbeid og pedagogisk utviklingsarbeid

  Tibakeførte midler FHSR-rundskriv 2/06

  Tilleggspoeng

  Info- skriv fra Udir  om Tilleggspoeng

  Elever får tilleggspoeng bare for et helt skoleår, ikke for ett halvårskurs.

  Innstilling nr 91 til Stortinget 1996/97

  Stortingsdebatten 1997 - fra folkehøgskolebladene

  Tilrettelagt fhs

  Ressursmappe

  Tilsettingsbrev

  Arbeidsmiljøloven §§ 14-5 og 14-6

  Tilskudd

  - tilskudd til folkehøgskoler.

  - særtilskudd til folkehøgskoler.

  - tilskudd til nordiske folkehøgskoler

  FHSR`s utregning av tilskudd for 2017, rundskriv 24/16

  Rente som grunnlag for tilskudd 2017 

  Tilskuddsbrev 2017

  Tilskudd, utbetalingsdato

  Tilskuddsdato, se tilskuddbrev

  Tilskuddsbrev

  Folkehøyskoleloven § 2h, Forskriftene § 14, Tilskuddsbrev

  Tilskuddselever

  Forskriftene §§ 8 og 9,

  Definisjon på elev, se Forskriftene § 2

  Tilskuddsmodell

  Folkehøyskoleloven § 4, Forskriftene § 9

  Tilskuddsmodell:

  basis: likt for alle skolene
  husleie: tilskudd til husleie på grunnlag av godkjent husleiekapital. Neskriving med 4 % hvert år
  elevavhengig: etter godkjent gjennomsnittlig elevtall de tre siste årene før foregående år

  Tilskuddsordningen, regelverk

   Tilskuddsordninger, Folkehøyskoleloven § 4, Forskriftene § 9

  Tilsyn

  Off. tilsyn pkt. 12, Tilskuddsbrev

  Tobakkskadeloven

  Tobakkskadeloven

  Tonoavgift

   Vi viser til «Åndsverkloven» og tolker den dit at fremføring av musikk i undervisningsøyemed er fritatt for TONO-vederlag. Det betyr at all framføring av musikk, av og for elever, der framføringen er for skolens elever eller en del av undervisningsopplegget, er fritatt for vederlag til TONO.

  U

  Ulykker – håndtering

  Se under Sikkerhetsrutiner for utenlandsreiser og friluftsliv

  Skolene bør utarbeide egne prosedyrer for håndtering av ulykker i sine internkontrollsystemer

  Ulykker, Nav rapportskjema

  Nav - alle skjema

  Undervisning

  - Virke - Særavtale for undervisning,

  - KS - Særavtale for undervisning

  Universell utforming av læringsmiljøet

  Folkehøyskoleloven § 5 i

  Urinprøve

  Dep - brev om urinprøve

  Utdanningsdirektoratet

  Udir

  Utenlandske elever

  Oppholdstillatelse. Elever fra EU-EØS og Sveits må vise helsekort og har da samme regler som norske elever,

  se nettsiden Helsenorge

  Husk at utenlandske elever skal meldes til skattekontoret/folkeregisteret og kontakte politiet. Fylle ut skjema fra folkeregisteret først før de kontakter politiet.

  Eksempel på rutiner for registrering av utenlandske elever

   

  Garantibeløp, se FHSR-rundskriv 26/16: norsk tekst. Se UDI sin nettside

  Engelsk tekst. Se UDI si nettside:

  EØS-elever, siste avsnitt av Fhsr-rundskriv 26/16. Se også informasjon på UDI sin nettside

  Utleie mva

  Rundskriv mva 24/12

  Utleiesatser

  FHSR-rundskriv 20/16

  V

  Vedlikehold

  Husleie tilskudd

  Verdigrunnlag og målsetting

  Folkehøyskoleloven § 1, Forskriftene § 14

  Vikar for tillitsvalgte

  Vikar for tillitsvalgt

  Skjema, Vedlegg til FHSR-rundskriv 15/17

  Vitnemål

  Skriv fra Udir Vitnemål,

  Skriv fra Fhsr Vitnemål - mal

  Skriv fra Udir Tilleggspoeng pkt. 2

  Skriv fra Udir Duplikat av vitnemål

  W

  Wis

  Wis drifter og utvikler IT-løsninger og har ansvar for folkehøgskolens administrative dataprogram (WisWeb Navi)

  Alle spørsmål om bruk kan stilles til Wis, tlf 72450190. 

  Styringsgruppe, se under Navi

  Y

  Yrkesskadeforsikring

  Landsoverenskomst VIRKE §§ 10, 11 og HTA KS §§ 10, 11

  Å

  Årselevtall

  Forskriftene §§ 2 og 9

  Årsplan

  Skolens skolerute, Frister Fhsr-rundskriv 04/17

  Årsrapport

  Skriv fra Udir, pkt 3. Dette må du rapportere

  Ø

  Økonomianalysen

  Resultatet av økonomianalysen 2016

  Økonomistyring

  FHSR-rundskriv 11/17