Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

WIS blogg


Laste ned passordbeskyttet fil med VBA
Av: Ove Halseth Fredag 11.05.2012 (14:44)

Fant fort ut at en kunne laste ned vanlig fil med denne koden fra www.cpearson.com

Option Explicit
Option Compare Text

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
' modDownloadFile
' By Chip Pearson, chip@cpearson.com, www.cpearson.com/Excel/DownloadFile.aspx
' Date: 23-April-2003
' This module contains the DownloadFile function and supporting players to
' download a file from a URL to a local file name.
'
' Example Usage:
'
'    Dim URL As String
'    Dim LocalFileName As String
'    Dim B As Boolean
'    Dim ErrorText As String
'
'    URL = "http://www.cpearson.com/Zips/FindAll.zip"
'    LocalFileName = "C:\Test\FindAll.zip"
'    B = DownloadFile(UrlFileName:=URL, _
'            DestinationFileName:=LocalFileName, _
'            Overwrite:=OverwriteRecycle, _
'            ErrorText:=ErrorText)
'    If B = True Then
'      Debug.Print "Download successful"
'    Else
'      Debug.Print "Download unsuccessful: " & ErrorText
'    End If
'
' The Overwrite parameter of DownloadFile indicates how to handle the
' case when LocalFileName already exists. It is one of the following
' values:
'    OverwriteKill   use Kill to delete the existing file.
'    OverwriteRecycle  send the existing file to the Recycle Bin.
'    DoNotOverwrite   do not overwrite and terminate the procedure.
'    PromptUser     prompt the user asking whether to overwrite file.
'
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Public Enum DownloadFileDisposition
  OverwriteKill = 0
  OverwriteRecycle = 1
  DoNotOverwrite = 2
  PromptUser = 3
End Enum

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
' Windows API functions, constants,and types.
' Used for RecycleFile.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Private Declare Function SHFileOperation Lib "shell32.dll" Alias _
  "SHFileOperationA" (lpFileOp As SHFILEOPSTRUCT) As Long

Private Declare Function PathIsNetworkPath Lib "shlwapi.dll" _
  Alias "PathIsNetworkPathA" ( _
  ByVal pszPath As String) As Long

Private Declare Function GetSystemDirectory Lib "kernel32" _
  Alias "GetSystemDirectoryA" ( _
  ByVal lpBuffer As String, _
  ByVal nSize As Long) As Long

Private Declare Function SHEmptyRecycleBin _
  Lib "shell32" Alias "SHEmptyRecycleBinA" _
  (ByVal hwnd As Long, _
   ByVal pszRootPath As String, _
   ByVal dwFlags As Long) As Long

Private Const FO_DELETE = &H3
Private Const FOF_ALLOWUNDO = &H40
Private Const FOF_NOCONFIRMATION = &H10
Private Const MAX_PATH As Long = 260

Private Type SHFILEOPSTRUCT
  hwnd As Long
  wFunc As Long
  pFrom As String
  pTo As String
  fFlags As Integer
  fAnyOperationsAborted As Boolean
  hNameMappings As Long
  lpszProgressTitle As String
End Type

'''''''''''''''''''''''''''
' Download API function.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Private Declare Function URLDownloadToFile Lib "urlmon" Alias _
            "URLDownloadToFileA" ( _
              ByVal pCaller As Long, _
              ByVal szURL As String, _
              ByVal szFileName As String, _
              ByVal dwReserved As Long, _
              ByVal lpfnCB As Long) As Long''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
' DownloadFile
' This downloads a file from a URL to a local filename.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Public Function DownloadFile(UrlFileName As String, _
              DestinationFileName As String, _
              Overwrite As DownloadFileDisposition, _
              ErrorText As String) As Boolean

Dim Disp As DownloadFileDisposition
Dim Res As VbMsgBoxResult
Dim B As Boolean
Dim S As String
Dim L As Long

ErrorText = vbNullString

If Dir(DestinationFileName, vbNormal) <> vbNullString Then
  Select Case Overwrite
    Case OverwriteKill
      On Error Resume Next
      Err.Clear
      Kill DestinationFileName
      If Err.Number <> 0 Then
        ErrorText = "Error Kill'ing file '" & DestinationFileName & "'." & vbCrLf & Err.Description
        DownloadFile = False
        Exit Function
      End If
  
    Case OverwriteRecycle
      On Error Resume Next
      Err.Clear
      B = RecycleFileOrFolder(DestinationFileName)
      If B = False Then
        ErrorText = "Error Recycle'ing file '" & DestinationFileName & "." & vbCrLf & Err.Description
        DownloadFile = False
        Exit Function
      End If
    
    Case DoNotOverwrite
      DownloadFile = False
      ErrorText = "File '" & DestinationFileName & "' exists and disposition is set to DoNotOverwrite."
      Exit Function
      
    'Case PromptUser
    Case Else
      S = "The destination file '" & DestinationFileName & "' already exists." & vbCrLf & _
        "Do you want to overwrite the existing file?"
      Res = MsgBox(S, vbYesNo, "Download File")
      If Res = vbNo Then
        ErrorText = "User selected not to overwrite existing file."
        DownloadFile = False
        Exit Function
      End If
      B = RecycleFileOrFolder(DestinationFileName)
      If B = False Then
        ErrorText = "Error Recycle'ing file '" & DestinationFileName & "." & vbCrLf & Err.Description
        DownloadFile = False
        Exit Function
      End If
  End Select
End If

L = URLDownloadToFile(0&, UrlFileName, DestinationFileName, 0&, 0&)
If L = 0 Then
  DownloadFile = True
Else
  ErrorText = "Buffer length invalid or not enough memory."
  DownloadFile = False
End If
  
End Function
              
Private Function RecycleFileOrFolder(FileSpec As String) As Boolean

  Dim FileOperation As SHFILEOPSTRUCT
  Dim lReturn As Long

  If (Dir(FileSpec, vbNormal) = vbNullString) And _
    (Dir(FileSpec, vbDirectory) = vbNullString) Then
    RecycleFileOrFolder = True
    Exit Function
  End If

  With FileOperation
    .wFunc = FO_DELETE
    .pFrom = FileSpec
    .fFlags = FOF_ALLOWUNDO
		' Or
    .fFlags = FOF_ALLOWUNDO + FOF_NOCONFIRMATION
  End With

  lReturn = SHFileOperation(FileOperation)
  If lReturn = 0 Then
    RecycleFileOrFolder = True
  Else
    RecycleFileOrFolder = False
  End If
End Function

 

Men ingen enkel måte og laste ned en passordbeskyttet fil:-(

 

Løsningen er snublende nær, det er bare og laste ned med url'en: http://brukernavn:passord@site.no

 

Ove B-)

--Emner: Utvikling, VBA
Kommentarer: 0

VBA UrlEncode
Av: Ove Halseth Lørdag 30.10.2010 (22:43)

I ett prosjekt så hadde vi behov for å poste en url. Problemet var bare at æøå rotet til alt på serversiden, og vi fikk ikke ut parametrene.

Etter litt googling så fant vi fort diverse varianter av UrlEncode, deriblandt en versjon som skulle støtte UTF-8:

http://stackoverflow.com/questions/218181/how-can-i-url-encode-a-string-in-excel-vba

Men vi kom ikke helt i mål, for vi fikk ikke konverteringen til UTF-8 til å virke:-( Nytt dykk i google kom opp med:

http://www.codenewsgroups.net/vb/t13396-widechartomultibyte-utf-8.aspx

Som ga oss konvertering til UTF-8.

Resultatet ble:


Private Declare Function WideCharToMultiByte Lib "Kernel32.dll" ( _
    ByVal CodePage As Long, ByVal dwFlags As Long, ByVal lpWideCharStr As Long, _
    ByVal cchWideChar As Long, ByVal lpMultiByteStr As String, ByVal cbMultiByte As Long, _
    ByVal lpDefaultChar As String, ByRef lpUsedDefaultChar As Long) As Long
Private Declare Function MultiByteToWideChar Lib "Kernel32.dll" ( _
    ByVal CodePage As Long, ByVal dwFlags As Long, ByVal lpMultiByteStr As String, _
    ByVal cbMultiByte As Long, ByVal lpWideCharStr As Long, ByVal cchWideChar As Long) As Long

Private Const CP_UTF8 As Long = 65001   ' UTF-8 translation

Public Function ToUTF8(ByRef inString As String) As String
    Dim BufLen As Long

    BufLen = WideCharToMultiByte(CP_UTF8, 0&, ByVal StrPtr(inString), _
        Len(inString), vbNullString, 0&, vbNullString, ByVal 0&)
    If (BufLen > 0) Then
        ToUTF8 = Space$(BufLen)
        Call WideCharToMultiByte(CP_UTF8, 0&, ByVal StrPtr(inString), _
            Len(inString), ToUTF8, BufLen, vbNullString, ByVal 0&)
    End If
End Function

Public Function FromUTF8(ByRef inString As String) As String
    Dim BufLen As Long

    BufLen = MultiByteToWideChar(CP_UTF8, 0&, inString, -1, 0&, 0&)
    If (BufLen > 0) Then
        FromUTF8 = Space$(BufLen)
        BufLen = MultiByteToWideChar(CP_UTF8, 0&, inString, _
            Len(inString), ByVal StrPtr(FromUTF8), BufLen)
        FromUTF8 = Left$(FromUTF8, BufLen) ' Trim null
    End If
End Function

 

Public Function UrlEncode( _
   StringVal As String, _
   Optional SpaceAsPlus As Boolean = False, _
   Optional UTF8Encode As Boolean = True _
) As String
 
Dim StringValCopy As String
Dim StringLen As Long

StringValCopy = IIf(UTF8Encode, ToUTF8(StringVal), StringVal)
StringLen = Len(StringValCopy)

If StringLen > 0 Then
    ReDim Result(StringLen) As String
    Dim I As Long, CharCode As Integer
    Dim Char As String, Space As String
 
  If SpaceAsPlus Then Space = "+" Else Space = "%20"
 
  For I = 1 To StringLen
    Char = Mid$(StringValCopy, I, 1)
    CharCode = Asc(Char)
    Select Case CharCode
      Case 97 To 122, 65 To 90, 48 To 57, 45, 46, 95, 126
        Result(I) = Char
      Case 32
        Result(I) = Space
      Case 0 To 15
        Result(I) = "%0" & Hex(CharCode)
      Case Else
        Result(I) = "%" & Hex(CharCode)
    End Select
  Next I
  UrlEncode = Join(Result, "")
 
End If
End Function


'From http://stackoverflow.com/questions/218181/how-can-i-url-encode-a-string-in-excel-vba
Public Function UrlEncode( _
   StringVal As String, _
   Optional SpaceAsPlus As Boolean = False, _
   Optional UTF8Encode As Boolean = True _
) As String
 
Dim StringValCopy As String
Dim StringLen As Long

StringValCopy = IIf(UTF8Encode, ToUTF8(StringVal), StringVal)
StringLen = Len(StringValCopy)

If StringLen > 0 Then
    ReDim Result(StringLen) As String
    Dim I As Long, CharCode As Integer
    Dim Char As String, Space As String
 
  If SpaceAsPlus Then Space = "+" Else Space = "%20"
 
  For I = 1 To StringLen
    Char = Mid$(StringValCopy, I, 1)
    CharCode = Asc(Char)
    Select Case CharCode
      Case 97 To 122, 65 To 90, 48 To 57, 45, 46, 95, 126
        Result(I) = Char
      Case 32
        Result(I) = Space
      Case 0 To 15
        Result(I) = "%0" & Hex(CharCode)
      Case Else
        Result(I) = "%" & Hex(CharCode)
    End Select
  Next I
  UrlEncode = Join(Result, "")
 
End If
End Function

 

Ove B-)

--Emner: Access, Utvikling, VBA
Kommentarer: 0

Retilkobling av tabeller i Access
Av: Ove Halseth Mandag 03.05.2010 (12:53)

I en god del access prosjekt så benytter vi to databaser, en front og en database.

 

Problemet er ofte at databasene får forskjellig sti hos oss og hos kunden. Noe som gjør at en må knytte opp tabellene på nytt.

Tidligere benyttet vi denne koden:

  For Each Tdf In CurrentDb.TableDefs
    If Tdf.Connect <> "" Then
      strTable = Tdf.Name
      CurrentDb.TableDefs(strTable).Connect = ";DATABASE=<sti>\<backenddb>.mdb"
      CurrentDb.TableDefs(strTable).RefreshLink '(Denne gir feilmelding)
    End If
  Next

 

Men den feiler nå på .RefreshLink, og feilen er at en ikke får satt .Connect til ny sti.

Løsningen var og slette koblingen og opprette den på nytt:

  For Each Tdf In CurrentDb.TableDefs
    If Tdf.Connect <> "" Then
      strTable = Tdf.Name
      CurrentDb.TableDefs.Delete strTable
      Set td = CurrentDb.CreateTableDef(strTable, dbAttachSavePWD, strTable, ";DATABASE=<sti>\<backenddb>.mdb")
      CurrentDb.TableDefs.Append td
    End If
  Next

 

Ove B-)

--Emner: Access, VBA
Kommentarer: 0

Regulære utrykk(RegExp) i Access VBA
Av: Ove Halseth Søndag 27.04.2008 (06:50)

 

Eller: Hvordan konvertere phpBB til ren HTML i Access VBA

 

"Om du er en seriøs programmerer så bør RegExp sitte i fingertuppene"

Hørt noe tilsvarende?

 

Vel, fikk i oppgave her forleden og konvertere ett phpBB-forum til ren HTML, og jeg er ikke en racer på RegExp.

Og en skal ikke ta store dykket i RegExp før en skjønner hvorfor RegExp er TESTEN for en programmerer.

 

Men det skal heller ikke store dykket til for å løse så enkle oppgaver som phpBB2HTML.

Her er det du trenger for å løse enkle oppgaver i RegExp:

1. .* - matcher alle tegn

2. .*? - matcher alle tegn, men er ikke grådig, så den stopper ved første forekomst

3. (.*?) treffer det samme som .*? men forskjellen er at når du plasserer søket i () så kan du bruke treffet i strengen du skal erstatte med. Første forekomst av (.*?) tilsvarer $1 i resultat strengen.

4. \ - lar deg søke etter spesialtegn.

 

Eksempel:

Oppgaven er og konvertere:

[url=http://wikipedia.org]Wikipedia[/url]

til:

<a href="http://wikipedia.org">Wikipedia</a>

 

Løsning:

  Regex.Pattern = "\[url\=(.*?)\](.*?)\[/url.*?\]"
  str = Regex.Replace(str, "<a href=$1>$2</a>")

 

Forklaring:

\[url\=   matcher   [url=

så må vi ta vare på adressen:

(.*?)    matcher   "http://wikipedia.org"   og tar vare på det som matcher i variablen $1

\]   matcher   første ]

(.*?)   matcher   Wikipedia   og tar vare på det som matcher i variablen $2

\[/url.*?\]   matcher   [/url]   .*? er tatt med pga at enkelte tager hadde en id i seg: [/url:9878998]

Hele strengen som matcher blir så erstattet med "<a href=$1>$2</a>  der $1 = "http://wikipedia.org" og $2 = Wikipedia

Så slutt resultatet blir: <a href="http://wikipedia.org">Wikipedia</a>

 

Dette ble en veldig kort og overfladisk innføring i regulære uttrykk, men forhåpentlig nok til å fange interessen og inspirere til dypere dykk.

Snorkling i regexp: Microsofts korte innføring i VBA's RegExp

Dypdykking: regular-expressions.info

For lettere kunne teste ut dine regulære uttrykk så anbefaler jeg RegExTester eller Rubular

 

'VBA funksjonen slik den ble til slutt

Public Function phpBB2HTML(str) As String ' Konverter PHPBB kode til html-kode

  'Sjekk om vi har innparameter
  If IsNull(str) Then
    FBB = ""
    Exit Function
  End If


  Dim oRegExp As Object
  Set Regex = CreateObject("VBScript.RegExp")
  With Regex
    .Global = True
    .IgnoreCase = True
    .MultiLine = True
  End With
  '[url]
  Regex.Pattern = "\[url\](.*?)\[/url.*?\]"
  str = Regex.Replace(str, "<a href=""$1"">$1</a>")
  Regex.Pattern = "\[url\=(.*?)\](.*?)\[/url.*?\]"
  str = Regex.Replace(str, "<a href=""$1"">$2</a>")
  '[img]
  Regex.Pattern = "\[img\](.*?)\[/img.*?\]"
  str = Regex.Replace(str, "<img src=""$1"">")
  '[size=15:987327837]
  Regex.Pattern = "\[size\=(.*?):.*?\]"
  str = Regex.Replace(str, "<span style=""font-size:$1px"">")
  Regex.Pattern = "\[\/size.*?\]"
  str = Regex.Replace(str, "</p></span>")
  '[color=#FF0000]Red Text[/color]
  Regex.Pattern = "\[color\=(.*?)\]"
  str = Regex.Replace(str, "<span style=""color:$1"">")
  Regex.Pattern = "\[\/color.*?\]"
  str = Regex.Replace(str, "</p></span>")
  '[quote]
  Regex.Pattern = "\[quote.*?\]"
  str = Regex.Replace(str, "<blockquote><p>")
  Regex.Pattern = "\[\/quote.*?\]"
  str = Regex.Replace(str, "</p></blockquote>")
  '[code]
  Regex.Pattern = "\[code.*?\]"
  str = Regex.Replace(str, "<pre>")
  Regex.Pattern = "\[\/code.*?\]"
  str = Regex.Replace(str, "</pre>")
  '[b]
  Regex.Pattern = "\[b.*?\]"
  str = Regex.Replace(str, "<b>")
  Regex.Pattern = "\[\/b.*?\]"
  str = Regex.Replace(str, "</b>")
  '[i]
  Regex.Pattern = "\[i.*?\]"
  str = Regex.Replace(str, "<i>")
  Regex.Pattern = "\[\/i.*?\]"
  str = Regex.Replace(str, "</i>")
  '[u]
  Regex.Pattern = "\[u.*?\]"
  str = Regex.Replace(str, "<u>")
  Regex.Pattern = "\[\/u.*?\]"
  str = Regex.Replace(str, "</u>")
  '[list]
  Regex.Pattern = "\[list.*?\]"
  str = Regex.Replace(str, "")
  Regex.Pattern = "\[\/list.*?\]"
  str = Regex.Replace(str, "")
  'linjeskift
  str = Replace(str, vbCrLf, "<br>")
  
  FBB = str
  
  Set Regex = Nothing

End Function

 

 

Ett lite hint til slutt i forbindelse med phpBB konvertering, og det er at datoer blir i MySql lagret som sekunder etter 1970-01-01 00:00:00. Dvs for å få frem korrekt dato så må en bruke funksjonen DateAdd("s", dato, "1970-01-01 00:00:00")

 

Mvh

Ove B-)

--Emner: Access, VBA
Kommentarer: 0

Monitorere endringer i filer og foldere vha VBA og ActiveX i MS Access
Av: Ove Halseth Søndag 20.04.2008 (22:52)

Har ved mange anledninger kunne tenkt meg å overvåke mapper eller filer for endringer i Access.

I forbindelse med at vi ønsket ekstern editor for tekstbokser i Access så satte jeg meg ned og googlet til jeg fant løsningen i:

The access webs: File Change Notification Component

 Som i følge nettsiden lar deg: 

"... allows you to set up watches on one or more folders (optionally including the entire subfolder tree) so that any changes made to the folders result in a notification being sent back to you. The notification event depends on the kind of watch you've set up on a folder (for example, notify on size changes and creates) and contains information about the specific file that has been changed."

 

 

 

 

 

 

I vår Access applikasjon ønsket vi som sagt og redigere tekst i en tekstboks i ekstern editor. Løsningen ble å lagre innholdet i tekstboksen til en tekstfil i en mappe som jeg overvåker.

Når jeg så åpner ekstern editor(PSPad) med tekstfilen og lagrer så vil jeg kunne fange opp det i Access og hente inn teksten fra den endrede filen og oppdatere tekstboksen.

 

Ett par ting som er verdt og nevne:

1. Legg til dll'en i VBA editoren Tools - References

2. Koden som starter overvåkningen kan ikke legges på ett skjemas onOpen, fordi eksekveringen vil ikke gå videre etter Call clsFCN.StartWatch. Løsningen var og legge koden på skjemaets timer.

 

Resultatet ble denne lille demo databasen:

FilMonitorering.zip

VBA koden er i hovedsak knabbet fra VB eksemplet som fulgte med komponenten.

 

For å teste så må du først laste ned FileChangeNotificationComponent og registrere dll-en som følger med.

Pakk så ut filene i FilMonitorering.zip i en egen mappe, start opp FilMonitorering.mdb, rediger fila RedigerMeg.txt, lagre og se hva som skjer i Access:-)

 

Access filmonitorering

 

mvh

Ove B-)

--Emner: Access, VBA
Kommentarer: 0

Tilgang til utklippstavlen fra Access/VBA
Av: Ove Halseth Mandag 14.04.2008 (22:24)

Access/VBA har ingen funksjoner eller prosedyrer som lar deg jobbe med utklippstavlen.

Etter litt googling fant jeg denne løsningen på http://www.cpearson.com/excel/clipboard.htm:

 

I VBA editoren, gå til Tools - References og legg til referanse til Microsoft Forms 2.0

Finner du ikke Microsoft Forms 2.0 i listen, så velg Browse og bla deg frem til FM20.dll som ligger i C:\windows\system32

 

Trikset er og gå via DataObject:

Kopiere til utklippstavla:

Dim MyDataObj As New DataObject

MyDataObj.SetText  "Dette skal på utklippstavla..."  'Lagrer tekst i MyDataObj som i neste omgang havner på Utklippstavla
MyDataObj.PutInClipboard

 

Kopiere fra utklippstavla:

MyDataObj.GetFromClipboard

Dim strUtklippstavla as String

strUtklippstavla = MyDataObj.GetText


Ut fra dette så kan vi lage følgende prosedyrer:

Public Sub PutOnClipboard(str as String)
    Dim MyDataObj As New DataObject
    MyDataObj.SetText str
    MyDataObj.PutInClipboard
End Sub

Public Function GetOffClipboard() As String
    Dim MyDataObj As New DataObject
    MyDataObj.GetFromClipboard
    GetOffClipboard = MyDataObj.GetText()
End Function


Public Sub ClearClipboard()
    Dim MyDataObj As New DataObject
    MyDataObj.SetText ""
    MyDataObj.PutInClipboard
End Sub

 

 Ove B-)

--Emner: Access, VBA
Kommentarer: 0

Week funksjonen mangler i Access VBA!
Av: Ove Halseth Mandag 01.10.2007 (21:05)

Merkelig nok så mangler Access VBA Week()

 

Men løsningen ligger snublende nær:

Week(Now()) = Format(Now(),"ww",vbMonday,vbFirstFourDays)

eller

Week(Now() = Datepart("ww",Now(),2,2)

 

De siste to parametrene sørger for at vi får uketall etter norsk regnemåte.

 

Ove B-)

--Emner: Access, VBA
Kommentarer: 0


 
 Nye poster
Fixing missing (30.05.2012)
Redirect dll us (30.05.2012)
Laste ned passo (11.05.2012)
Bare si "Nei ti (12.12.2011)
Posten er slett (16.11.2011)
 Søk
 
 Populære emner
Access  Ajax  Ansatte  Brannmur  Database/SQL  Debugging  Delphi  FortiClient  Fortigate  GSI  Hjemmet  Html  Internett  iPhone  iPhone Apps  Java  JavaScript  JVM  Nerdehumor  Nettverk  Operativsystem  Palm  Servere  Skrivere  Sybase  Utvikling  VBA  Vista  VPN  Web 2.0  Windows  WinXP  WIS  Wis Tiltak  WisWeb 1  WisWeb 2  Word  XML
 Vis måned
Mai 2012 (3)
Desember 2011 (1)
November 2011 (1)
September 2011 (2)
August 2011 (1)
 Vis fra forfatter
Ove Halseth (46)
Dag Waade (9)
Stig Runar Vangen (7)
Svein Waade (6)
Inge Valaas (1)
Inger Berg (1)
Kristian Ljøkelsøy Vitsø (1)