Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

WIS blogg


Laste ned passordbeskyttet fil med VBA
Av: Ove Halseth Fredag 11.05.2012 (14:44)

Fant fort ut at en kunne laste ned vanlig fil med denne koden fra www.cpearson.com

Option Explicit
Option Compare Text

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
' modDownloadFile
' By Chip Pearson, chip@cpearson.com, www.cpearson.com/Excel/DownloadFile.aspx
' Date: 23-April-2003
' This module contains the DownloadFile function and supporting players to
' download a file from a URL to a local file name.
'
' Example Usage:
'
'    Dim URL As String
'    Dim LocalFileName As String
'    Dim B As Boolean
'    Dim ErrorText As String
'
'    URL = "http://www.cpearson.com/Zips/FindAll.zip"
'    LocalFileName = "C:\Test\FindAll.zip"
'    B = DownloadFile(UrlFileName:=URL, _
'            DestinationFileName:=LocalFileName, _
'            Overwrite:=OverwriteRecycle, _
'            ErrorText:=ErrorText)
'    If B = True Then
'      Debug.Print "Download successful"
'    Else
'      Debug.Print "Download unsuccessful: " & ErrorText
'    End If
'
' The Overwrite parameter of DownloadFile indicates how to handle the
' case when LocalFileName already exists. It is one of the following
' values:
'    OverwriteKill   use Kill to delete the existing file.
'    OverwriteRecycle  send the existing file to the Recycle Bin.
'    DoNotOverwrite   do not overwrite and terminate the procedure.
'    PromptUser     prompt the user asking whether to overwrite file.
'
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Public Enum DownloadFileDisposition
  OverwriteKill = 0
  OverwriteRecycle = 1
  DoNotOverwrite = 2
  PromptUser = 3
End Enum

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
' Windows API functions, constants,and types.
' Used for RecycleFile.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Private Declare Function SHFileOperation Lib "shell32.dll" Alias _
  "SHFileOperationA" (lpFileOp As SHFILEOPSTRUCT) As Long

Private Declare Function PathIsNetworkPath Lib "shlwapi.dll" _
  Alias "PathIsNetworkPathA" ( _
  ByVal pszPath As String) As Long

Private Declare Function GetSystemDirectory Lib "kernel32" _
  Alias "GetSystemDirectoryA" ( _
  ByVal lpBuffer As String, _
  ByVal nSize As Long) As Long

Private Declare Function SHEmptyRecycleBin _
  Lib "shell32" Alias "SHEmptyRecycleBinA" _
  (ByVal hwnd As Long, _
   ByVal pszRootPath As String, _
   ByVal dwFlags As Long) As Long

Private Const FO_DELETE = &H3
Private Const FOF_ALLOWUNDO = &H40
Private Const FOF_NOCONFIRMATION = &H10
Private Const MAX_PATH As Long = 260

Private Type SHFILEOPSTRUCT
  hwnd As Long
  wFunc As Long
  pFrom As String
  pTo As String
  fFlags As Integer
  fAnyOperationsAborted As Boolean
  hNameMappings As Long
  lpszProgressTitle As String
End Type

'''''''''''''''''''''''''''
' Download API function.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Private Declare Function URLDownloadToFile Lib "urlmon" Alias _
            "URLDownloadToFileA" ( _
              ByVal pCaller As Long, _
              ByVal szURL As String, _
              ByVal szFileName As String, _
              ByVal dwReserved As Long, _
              ByVal lpfnCB As Long) As Long''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
' DownloadFile
' This downloads a file from a URL to a local filename.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Public Function DownloadFile(UrlFileName As String, _
              DestinationFileName As String, _
              Overwrite As DownloadFileDisposition, _
              ErrorText As String) As Boolean

Dim Disp As DownloadFileDisposition
Dim Res As VbMsgBoxResult
Dim B As Boolean
Dim S As String
Dim L As Long

ErrorText = vbNullString

If Dir(DestinationFileName, vbNormal) <> vbNullString Then
  Select Case Overwrite
    Case OverwriteKill
      On Error Resume Next
      Err.Clear
      Kill DestinationFileName
      If Err.Number <> 0 Then
        ErrorText = "Error Kill'ing file '" & DestinationFileName & "'." & vbCrLf & Err.Description
        DownloadFile = False
        Exit Function
      End If
  
    Case OverwriteRecycle
      On Error Resume Next
      Err.Clear
      B = RecycleFileOrFolder(DestinationFileName)
      If B = False Then
        ErrorText = "Error Recycle'ing file '" & DestinationFileName & "." & vbCrLf & Err.Description
        DownloadFile = False
        Exit Function
      End If
    
    Case DoNotOverwrite
      DownloadFile = False
      ErrorText = "File '" & DestinationFileName & "' exists and disposition is set to DoNotOverwrite."
      Exit Function
      
    'Case PromptUser
    Case Else
      S = "The destination file '" & DestinationFileName & "' already exists." & vbCrLf & _
        "Do you want to overwrite the existing file?"
      Res = MsgBox(S, vbYesNo, "Download File")
      If Res = vbNo Then
        ErrorText = "User selected not to overwrite existing file."
        DownloadFile = False
        Exit Function
      End If
      B = RecycleFileOrFolder(DestinationFileName)
      If B = False Then
        ErrorText = "Error Recycle'ing file '" & DestinationFileName & "." & vbCrLf & Err.Description
        DownloadFile = False
        Exit Function
      End If
  End Select
End If

L = URLDownloadToFile(0&, UrlFileName, DestinationFileName, 0&, 0&)
If L = 0 Then
  DownloadFile = True
Else
  ErrorText = "Buffer length invalid or not enough memory."
  DownloadFile = False
End If
  
End Function
              
Private Function RecycleFileOrFolder(FileSpec As String) As Boolean

  Dim FileOperation As SHFILEOPSTRUCT
  Dim lReturn As Long

  If (Dir(FileSpec, vbNormal) = vbNullString) And _
    (Dir(FileSpec, vbDirectory) = vbNullString) Then
    RecycleFileOrFolder = True
    Exit Function
  End If

  With FileOperation
    .wFunc = FO_DELETE
    .pFrom = FileSpec
    .fFlags = FOF_ALLOWUNDO
		' Or
    .fFlags = FOF_ALLOWUNDO + FOF_NOCONFIRMATION
  End With

  lReturn = SHFileOperation(FileOperation)
  If lReturn = 0 Then
    RecycleFileOrFolder = True
  Else
    RecycleFileOrFolder = False
  End If
End Function

 

Men ingen enkel måte og laste ned en passordbeskyttet fil:-(

 

Løsningen er snublende nær, det er bare og laste ned med url'en: http://brukernavn:passord@site.no

 

Ove B-)

--Emner: Utvikling, VBA
Kommentarer: 0


 
 Nye poster
Fixing missing (30.05.2012)
Redirect dll us (30.05.2012)
Laste ned passo (11.05.2012)
Bare si "Nei ti (12.12.2011)
Posten er slett (16.11.2011)
 Søk
 
 Populære emner
Access  Ajax  Ansatte  Brannmur  Database/SQL  Debugging  Delphi  FortiClient  Fortigate  GSI  Hjemmet  Html  Internett  iPhone  iPhone Apps  Java  JavaScript  JVM  Nerdehumor  Nettverk  Operativsystem  Palm  Servere  Skrivere  Sybase  Utvikling  VBA  Vista  VPN  Web 2.0  Windows  WinXP  WIS  Wis Tiltak  WisWeb 1  WisWeb 2  Word  XML
 Vis måned
Mai 2012 (3)
Desember 2011 (1)
November 2011 (1)
September 2011 (2)
August 2011 (1)
 Vis fra forfatter
Ove Halseth (46)
Dag Waade (9)
Stig Runar Vangen (7)
Svein Waade (6)
Inge Valaas (1)
Inger Berg (1)
Kristian Ljøkelsøy Vitsø (1)